Drets infància

Inici » Drets infància

Drets de la infància i l'adolescència

El principal objectiu de la FEDAIA i de les entitats membre és garantir la igualtat d’oportunitats i el compliment dels drets de la infància i la joventut en situació de vulnerabilitat. 

En aquest sentit la federació segueix els paràmetres establerts pels diversos organismes internacionals, estatals i nacionals per assolir els seus objectius, exigint polítiques públiques que compleixin amb rigor aquests compromisos. 

  • En primer lloc, la Convenció sobre els Drets de l’Infant, que després de la Declaració internacional dels drets del nen de 1924 i la Declaració universal dels drets de l’infant de 1959, l’Assemblea General de les Nacions Unides, a la 44ª sessió del 20 de novembre de 1989, va adoptar, per unanimitat. Un  tractat universal obligatori que reconeix els drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals dels nens i les nenes. És a dir, reconeix l’infant com a subjecte actiu de drets i deures, i no com a mer objecte passiu de drets que cal protegir.
  • En segon lloc, seguint els paràmetres que vinculen les administracions en les lleis espanyoles i catalanes, en la protecció i aplicació de polítiques adreçades a garantir la igualtat d’oportunitats de la infància i l’adolescència en tots els terrenys, el social, l’educatiu, el sanitari i l’econòmic. 

FEDAIA es converteix en un actor polític més a l’hora de reivindicar les accions que cal aplicar per garantir aquests drets, establint aliances amb altres organitzacions a les quals hi està vinculada per tal de fer pressió a les autoritats competents en la línia de garantir els recursos i els marcs legislatius que afavoreixin la defensa dels drets. 

Els objectius passen per què la infància i la joventut tingui canals de participació en les polítiques públiques destinades a defensar els seus drets; en estratègies per erradicar la pobresa, el principal factor de desigualtat d’oportunitats en aquestes etapes de la vida; combatre la segregació escolar per garantir la màxima igualtat d’oportunitats; garantir l’acompanyament de les famílies per què accedeixin als serveis bàsics i als drets que els assisteixen i establir mecanismes per acabar amb la bretxa digital, un dels principals motius de desigualtat. 

Per FEDAIA les polítiques de prevenció i protecció són l’element central en la consecució de la igualtat de drets i, per això, la seva labor també està en acompanyar les entitats i les professionals en la seva tasca d’atenció a la infància, l’adolescència i les seves famílies en la petició a les administracions per aconseguir els recursos necessaris per a la seva funció. El desplegament dels serveis inclosos en el Models SIS (serveis d’intervenció socioeducatius no residencials) és l’element prioritari per avançar en la igualtat d’oportunitats

També un pla català contra la pobresa infantil i per l’emancipació dels joves en risc d’exclusió social serà una eina fonamental per assolir un marc d’igualtat d’oportunitats òptim.

Pla de millora del sistema  d’atenció a infants i joves i les seves famílies en situació de vulnerabilitat

Pacte per la Infancia a Catalunya 

Llei dels drets i les oportunitats en la infancia i l’adolescència 

Cartera de serveis