Transparència

Inici » Qui som » Transparència

Governança democràtica

La FEDAIA està compromesa amb una aposta decidida per una governança més participativa i democràtica i és, amb  la implicació de les entitats que hi formen part,  que s’han de poder trobar espais  per assolir aquest objectiu. Millorar la gestió interna, decisions col·legiades, i aplicar el sistema de governança que es decideixi en tots els grups de treball i comissions és un repte per mirar que entre totes i tots es preguin les decisions que ens afecten. 

Per això, des de la Junta Directiva es treballa per assolir el màxim nivell de comunicació entre tots els implicats i trobar els canals que ens reforcin en una xarxa que ha de servir per estar en tot moment connectats a les decisions que es preguin. En aquest sentit es tracta de potenciar al màxim la participació per augmentar el compromís de les entitats i establir fórmules per recollir totes les propostes. En aquesta línia es planteja elaborar un pla de participació i cohesió de la Federació. 

En aquest pla s’inclou la revisió del protocol d’acollida de noves entitats i la implementació d’un sistema d’avaluació de la satisfacció de les entitats amb la federació que inclogui un sistema de recollida de queixes, suggeriments i aportacions per la millora de qualsevol aspecte de l’organització. 

En aquesta aposta hem  implementat un nou canal de participació,  Construïm FEDAIA, mitjançant la xarxa Decidim, de l’Ajuntament de Barcelona.

Memòries

Normativa bàsica

FEDAIA, Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, desenvolupa les seves activitats i les  regula d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Protocol de transparència

La confiança és la base del treball en xarxa i també un element clau per avançar conjuntament com a col·lectiu d’entitats que treballem per millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents que es troben en situació de risc. Aquesta confiança de les entitats vers la federació, i viceversa, només es pot construir des de la transparència i la rendició de comptes, com un pas més en el camí de la responsabilitat social de les nostres organitzacions.

Estatuts

FEDAIA, Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, desenvolupa les seves activitats i les  regula d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Reglament de Règim Intern

Codi d'Ètica

El Codi d’ètica neix de les bones pràctiques de la FEDAIA i les entitats membre i ha de ser la guia que ens ajudi a donar legitimitat als nostres processos de treball i preses de decisió. Amb la finalitat de crear un marc que permeti vetllar perquè l’ètica i el bon govern regeixin les accions de les persones o conductes organitzatives de la FEDAIA, les seves entitats membre, i en relació amb altres entitats i actors de la societat civil i les administracions, el codi d’ètica respon a una coherència institucional.

El Codi d’Ètica ha estat elaborat per les professionals i les entitats associades de la FEDAIA i ha estat aprovat en Assemblea el 2022.