Eixos programàtics

Inici » Qui som » LA FEDERACIÓ » Eixos programàtics

Eix incidència

Relacions institucionals amb entitats i administracions i Comunicació

Les entitats que conformen la federació volen promoure una FEDAIA forta, consolidada, institucionalment representativa que faci incidència social i política. L’objectiu és influir en diferents actors que tenen capacitat de decisió en les polítiques públiques per contribuir a la seva millora i la dels serveis i les professionals que treballen vers la infància, joventut i famílies més vulnerables de Catalunya. 

Aquesta incidència requereix la implicació de les professionals i les entitats membre, cercant el seu apoderament, habilitant eines per recollir propostes de tots els grups d’interès, promovent l’enfortiment de la seva participació per la construcció conjunta en els espais de definició d’estratègia, missatge i de presa de decisions. 

Aquest eix és el que defineix l’estratègia política de la federació, de forma transversal i afectant tots els eixos estratègics de la federació i les accions de comunicació, de realització d’actes o esdeveniments, formacions etc. També en aquesta funció s’aplica la perspectiva de gènere per evitar cap mena de discriminació. 

Al mateix temps, la FEDAIA té plans de comunicació per traslladar a la societat la feina que fan totes les entitats i generar incidència a partir de la visibilització de la tasca que es fa en referència la defensa dels drets de la infància i l’adolescència. 

     Per fer aquesta incidència formem part i/o participem en espais de diverses organitzacions del sector.

Organitzacions

LogoTaulaODS_M

La FEDAIA forma part de la Taula del Tercer Sector des de l’any 2005. Actualment som membres vocals de la nova junta directiva elegida al novembre del 2020, participem activament en diversos grups de treball.

Logo-PINCAT-ODS-2020_S

Des dels seus orígens el 2011, la FEDAIA, com una de les entitats membres impulsores, participa a la Plataforma d’Infància de Catalunya a través de la representació d’un membre de la seva junta directiva. La Plataforma neix amb l’objectiu d’esdevenir una veu comuna i transversal de totes les entitats compromeses amb els drets de la infància i l’adolescència  del nostre país. Està formada per 21 organitzacions que alhora formen part de la Taula del Tercer Sector. 

logo-eurochild

La FEDAIA és membre d’aquesta organització d’àmbit europeu des de l’any 2007, mantenint relacions de major o menor intensitat fins a dia d’avui. La tasca d’Eurochild es recolza en els principis consagrats de la Convenció de la ONU sobre els Drets del Nen i agrupa a diferents organitzacions i persones que treballen a i a través d’Europa per la millora de la qualitat de vida de nens i joves.

logo-lliures

L’any 2016, Coop57, Òmnium Cultural i ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) impulsen el Projecte Lliures, un fons econòmic i social estable amb el qual donar suport econòmic, tècnic i comunitari a projectes innovadors, emancipadors i transformadors que treballen al territori català per contribuir a revertir les desigualtats, la pobresa i l’exclusió social. 

La FEDAIA forma part de l’Àgora Lliure, òrgan consultiu i representatiu que vetlla pel compliment dels principis i objectius del Lliures i per acostar les opinions i reflexions de la societat al seu òrgan directiu.

logo-confederacio

La FEDAIA forma part de La Confederació mantenint un representant de la Junta de la FEDAIA en la Junta Directiva de La Confederació. La FEDAIA també ha tingut un paper important a l’hora de coordinar la Comissió d’Acció Social d’Infància i de liderar les negociacions per signar el Conveni Col·lectiu de Catalunya d’Acció Social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.

logo-360

Educació 360 és una iniciativa educativa, social i política que planteja connectar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones. Ho fa vinculant escola, famílies i tots els recursos i actius de la comunitat i vetllant per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats. Impulsada per la Diputació de Barcelona, la FMRPC (Federació de moviments de renovació pedagògica de Catalunya) i la Fundació Bofill, la FEDAIA en forma part des del 2018.

logo-fedaia

Per la millora del sistema de protecció de la infància, l’adolescència i la joventut en situació de vulnerabilitat.  Una aliança interfederativa amb l’objectiu de vetllar per la plena inclusió a la societat d’adolescents i joves migrats sols com a subjectes de drets i deures i de reclamar als governs una exposició programàtica que posi ordre en la resposta al fenomen i passi de la gestió de l’emergència a la planificació i la prevenció.

Per fer aquesta incidència i representació institucional participem en espais/xarxes/taules de treball o espais consultius de les administracions públiques. 

Administracions

Eix enfortiment de la federació i les entitats

Governança

La FEDAIA està compromesa amb una aposta decidida per una governança més participativa i democràtica i és, amb  la implicació de les entitats que hi formen part,  que s’han de poder trobar espais  per assolir aquest objectiu. 

Millorar la gestió interna, decisions col·legiades, i aplicar el sistema de governança que es decideixi en tots els grups de treball i comissions és un repte per mirar que entre totes i tots es preguin les decisions que ens afecten. 

Per això, des de la Junta Directiva es treballa per assolir el màxim nivell de comunicació entre tots els implicats i trobar els canals que ens reforcin en una xarxa que ha de servir per estar en tot moment connectats a les decisions que es preguin. En aquest sentit es tracta de potenciar al màxim la participació per augmentar el compromís de les entitats i establir fórmules per recollir totes les propostes. .

Els principals espais de comunicació per compartir coneixements entre les entitats són les Comissions u els grups de treball, en què s’avaluen periòdicament les millors formes per fomentar-ne la participació amb noves eines telemàtiques per facilitar aspectes com la conciliació laboral i l’adaptació als convenis laborals del sector. La FEDAIA està compromesa en buscar els models alternatius per fomentar la implicació de les entitats i les professionals en aquestes reunions i alhora revisar els protocols d’acollida de noves entitats. 

Serveis a les entitats

Una de les principals funcions de la FEDAIA és acompanyar-les per fer front a les seves necessitats, ja sigui des del punt de vista de l’assessorament en diversos àmbits, com en la cerca de recursos per desenvolupar les seves activitats i orientació per la tramitació de les seves demandes amb altres actors polítics, econòmics o socials o recollida de dades de totes les entitats per tenir arguments en les relacions amb les administracions.  

En aquesta línia la FEDAIA s’ofereix com a principal interlocutor amb les administracions per assolir unes polítiques públiques que garanteixin el funcionament viable de les entitats en la defensa dels drets de la infància i l’adolescència d’entorns vulnerables. Es treballa amb la definició del Catàleg de Serveis, en els concerts, subvenció i finançament, o creació d’espais d’intercanvi d’informació per la implantació del Model SIS des d’una perspectiva que afecti tots els territoris. 

La FEDAIA a més està compromesa amb la formació continuada de les professionals de les entitats i ofereix cursos i tallers adaptades a les seves necessitats o espai on puguin compartir coneixement. Les càpsules formatives i els EDCAMP online són eines en què s’hi treballa per dotar les entitats d’espais on poder oferir i rebre formació. Un dels principals objectius és que siguin les mateixes entitats les que trobin un espai on puguin compartir serveis per optimitzar els recursos.

Participació

Per la FEDAIA la participació és un dels pilars per continuar creixent i millorant en la seva eficàcia al servi de les entitats. Per això està treballant en sistemes d’avaluació de la satisfacció dels responsables de les mateixes, escoltar les seves aportacions i aplicar els suggeriments que en facin. 

En aquest sentit la FEDAIA treballa per innovar en els sistemes de participació que permetin una interrelació continuada amb totes les entitats i professionals a qui representa. Aquest any s’ha aplicat la Plataforma Decidim  amb aquest objectiu.

Transparència

La FEDAIA té un compromís ineludible amb la transparència i per això informa puntualment a les entitats sobre totes les accions que fa desenvolupa en el marc dels seus eixos estratègics. 

En aquest sentit compta amb canals d’informació periòdica per a les entitats sòcies i amb les assemblees anuals en què es repassa tota la situació de les entitats, tant des del punt de vista de compliment dels seus compromisos, com des del punt de vista de la memòria econòmica.

Eix defensa dels drets de la infància i l'adolescència

La FEDAIA té com a principal objectiu convertir-se en un actor principal en la defensa dels drets de la infància i l’adolescència. En aquesta línia treballa amb l’objectiu que anualment és doni visibilitat a través d’accions de promoció i sensibilització sobre els drets de la infància. Des de FEDAIA, conjuntament amb totes les entitats, s’analitza i s’identifiquen quines són les situacions en què s’ha de treballar amb més intensitat i fer-ne reivindicació. 

Per la FEDAIA és important trobar fórmules perquè siguin les mateixes famílies i la mateixa infància i adolescència que esdevinguin agents actius en la defensa dels seus drets. L’acompanyament per què trobin el discurs i les eines per a la seva difusió formen part de la feina de la federació. 

Des de la federació el compromís és donar la màxima difusió a la defensa dels drets de la infància i l’adolescència, participar en fòrums de debat que promoguin o reflexionin en aquest àmbit i tancar aliances amb el màxim d’organitzacions i institucions per augmentar el múscul en la defensa conjunta d’aquesta defensa. FEDAIA forma part de diverses aliances i fòrums al costat de FEPA, ECAS, PINCAT, Síndic de Greuges, Unicef o Eurochild.

Perspectiva de gènere

El 25 de novembre del 2019 es va constituir la Comissió de Gènere de la FEDAIA.

Treballar la perspectiva de gènere a la FEDAIA és un procés que implicarà prioritzar la igualtat de gènere, la incorporació del gènere en la presa de decisions i canviar la cultura institucional.

En aquest sentit un dels primers objectius de la comissió ha estat poder copsar, mitjançant enquesta i estudi, quina és la situació de les entitats membre entorn de la perspectiva de gènere, el resultat dels quals mostra que la meitat de les entitats ja han implantat un pla d’igualtat, xifra que està molt per sobre de la que han mostrat els darrers estudis en relació a les empreses de Catalunya, on s’estima que la xifra no arriba al 10 per cent.

La majoria d’entitats ja han desenvolupat plans per evitar les discriminacions per raons de gènere i destaca, sobretot, l’aplicació de protocols per evitar i prevenir l’assetjament sexual. 1 de cada 3 entitats, a més dels protocols contra l’assetjament sexual, han incorporat un pla contra l’assetjament per raó de gènere i 4 de cada 10, a més, han elaborat una guia de llenguatge no sexista.

Aquestes dades animen la FEDAIA a continuar treballant per arribar, en el termini més curt possible, a impulsar plans d’igualtat i protocols per la seguretat de les dones a totes les entitats que en formen part. La Federació impulsa guies, formacions i tallers per facilitar a les entitats l’adaptació d’aquests plans que són d’obligat compliment des del Reial Decret-Llei 6/2019.