I tu, què opines?

Inici » Projectes » I tu, què opines

Presentació

L’any 2009, la FEDAIA va impulsar I tu, què opines?, un projecte de participació infantil i juvenil que pretenia i pretén recollir les opinions dels infants més vulnerables de la nostra societat i que té com a finalitat fer efectiu el dret a la participació activa i democràtica i a ser escoltats. Aquest projecte neix del ferm compromís que la FEDAIA té amb els infants i adolescents que són atesos en els seus serveis, compromís que ve de la mà de la cultura de la qualitat de les entitats del tercer sector, que agrupa i representa.

Aquest projecte, que ha estat revisat i s’hi ha incorporat totes aquelles actualitzacions legals, pren com a referència la Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència, donant-la a conèixer entre els infants i adolescents que hi participin.

I tu, què opines? va ser un projecte pioner que volia fer participar, en una primera etapa, aquells infants més desfavorits, aquells que solen tenir menys possibilitats de fer valer la seva veu; no obstant, amb la digitalització del mateix, es posa de manifest la voluntat de fer extensiu el projecte, que contempli tota la infància i en el qual hi puguin prendre part totes aquelles organitzacions que pensin que la cultura de la participació ha de ser present en el si del disseny dels seus serveis.

Tant el Pla Director com la Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència reco- neixen els infants i adolescents com a persones de ple dret i expressen la voluntat d’integrar, en una sola línia d’actuació, les estratègies i les accions dels principals departaments i sectors implicats en la prestació de serveis.

No obstant això, des de la FEDAIA creiem que amb el reconeixement dels drets no n’hi ha prou, cal aprendre a exercir-los. És per aquest motiu que seguim proposant el projecte I tu, què opines?, amb la intenció que els nostres infants i adolescents analitzin i diguin la seva sobre tot allò que els afecta.

Des de l’inici del projecte, es pretén que sigui la primera pedra en una nova etapa on es tingui en compte la infància en tots aquells temes que li competeixen. Tant de bo que es pugui estendre a tota la ciutadania i pugui contribuir a conscienciar de la importància d’ajudar a exercir, des de cada una de les nostres realitats o àmbits d’actuació, el dret a la participació efectiva dels infants i adolescents. Segueix sent important que ens posem a treballar-hi!

Per poder posar a disposició de tota la ciutadania i fomentar així com enriquir la participació ciutadana com a eina de transformació social, l’any 2012 s’ha digitalitzat el projecte; d’a- questa manera, s’ha fet un pas endavant en l’accessibilitat al mateix, optimitzant i facilitant- ne la seva utilització. Amb el CD que s’adjunta, es presenta doncs el mateix projecte iniciat al 2009, però en format interactiu.

Guia didàctica

El projecte, que té la seva concreció en la guia didàctica, s’estructura al voltant de deu eixos temàtics, uns més globals i altres més específics, que tenen com a referent alguns dels articles de la Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència i àmbits clau d’actuació del Pla Director d’Infància i Adolescència de Catalunya. Aquests deu eixos són els següents:

• Els meus drets i deures• El meu barri i la meva ciutat• Com em diverteixo en el meu temps lliure? • La meva relació amb els altres• El meu entorn, segur• El meu centre educatiu• La meva llar• Qui em dóna suport?• La meva emancipació• Els centres i espais necessaris en el futur

Cada eix temàtic correspon a una unitat didàctica, i per tal que el conjunt del projecte sigui amè i engrescador, es proposen diverses activitats, variades, participatives i entretingudes, tot combinant diferents tècniques de treball: dramatitzacions, jocs, col·loquis, treball en grups, dibuix, sortides, elaboració d’un còmic, confecció de la lletra per un rap, enquestes, fotogra- fies, etc. A més, per afavorir l’adequació del treball segons les diferents franges d’edat o els nivells maduratius, cada unitat presenta tres propostes diferents: per a la franja 3-7 anys, per als 8-12 anys i per als 13-18 anys.

Cada unitat didàctica consta de: el títol de l’activitat; l’eix treballat; l’objectiu de l’activitat proposada; els objectius estratègics del Pla Director; els continguts de referència a l’avantpro- jecte de llei relatius a tots els infants i adolescents i els continguts específics, si n’hi ha, relatius als infants i adolescents en situació de risc o desemparament; el codi de l’activitat; el nivell d’edat recomanat; la durada total i parcial i el material necessari per a desenvolupar-la.

Atenent a la diversitat de centres/serveis i necessitats dels infants i adolescents que hi partici- pin, la proposta ofereix la possibilitat de treballar en diferents nivells d’implicació. Així, podran optar per fer, ja sigui a nivell individual o col·lectiu:

• La unitat bàsica general: l’auca dels drets i deures, que inclou els conceptes bàsics dels deu eixos temàtics, i que és el treball mínim que han de desenvolupar tots els centres/serveis que participin en el projecte.

• Deu unitats didàctiques, que corresponen a cada un dels deu eixos, per treballar més a fons els continguts. Els professionals podran adaptar la manera de desenvolupar o plan- tejar aquests eixos i tractar-los de forma diferent segons els infants i adolescents amb els quals hagin de treballar i segons les oportunitats o necessitats d’aquests. També podran escollir les activitats proposades en cada una de les unitats didàctiques o deixar-ne de banda alguna, si, pel motiu que sigui, no els sembla factible o adient o d’interès treba- llar-la.

La participació dels infants al projecte didàctic finalitza amb la confecció de la fitxa d’ava- luació anònima per part de cada infant, noi/a. Es tracta que facin la seva valoració sobre el treball realitzat i el nivell de participació desenvolupat.

Per part dels professionals, la participació al projecte didàctic conclou amb la recollida dels treballs realitzats i la seva entrega a l’organització, i amb el compliment de la fitxa d’avalua- ció del projecte.


El bagul viatger

Per facilitar la feina dels professionals implicats, tots els materials que es necessiten per participar del projecte i dur a terme les activitats proposades, es presenten en una bagul viatger: materials de suport i  recursos.

La participació en el projecte no implica necessàriament haver de fer ús del bagul; no obstant això, animem a aquells/es qui per espai puguin disposar-hi, que ens ho facin saber i li farem arribar!

Aquest bagul ens el podeu demanar a l’organització sempre que des de l’entitat i/o centre us responsabilitzeu del bon ús i manteniment dels materials que conté. Caldrà que ens feu arribar els següents documents signats i segellats a fedaia@fedaia.org per tal que us puguem fer arribar el bagul a la vostra entitat:

Llistat material

Conveni Bon Ús

Fitxa Sol·licitud

Material

 

Unitat 0

L'auca dels meus drets i deures

Unitat 1

Els meus drets i deures

Unitat 2

El meu barri, la meva ciutat

Unitat 3

Com em diverteixo en el meu temps lliure?

Unitat 4

La meva relació amb els altres

Unitat 5

El meu entorn, segur

Unitat 6

El meu centre educatiu

Unitat 7

La meva llar

Unitat 8

Qui em pot donar suport?

Unitat 9

La meva emancipació

Unitat 10

Els centres i espais necessaris per al futur

Crèdits

Idea i organització

FEDAIA. Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència

Conceptualització, producció i realització

Interpreta Cultura

Disseny gràfic

estudioeckert+zúñiga

Il·lustracions

Vicky Eckert i Pep Rimbau

Digitalització

Laurel XXI

Col·labora

Departament de Benestar Social i Família, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona

Dipòsit legal: B-5886-2013. Se’n permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública sempre que se’n citi el títol, i l’autor, i que no es faci amb fins comercials.

Un projecte de :

Amb el suport de:

Materials elaborats amb el suport de: