U8- Qui em pot donar suport?

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 8

Eix treballat

La coordinació institucional, el treball en xarxa, la prevenció, la protecció i els diferents tipus de referents (síndic, procurador, tutors, educadors, mestres i professors, amics, família, etc.)

Objectiu

Aquesta activitat vol donar a conèixer la figura del tercer en la resolució dels conflictes. Aquest tercer pot fer de mediador o de jutge. Aquest tercer poden ser els pares, l’educador, el director del centre, un company a qui se li ha encomanat de mirar qui guanya, etc. A més, s’ha de transmetre la funció protectora i mediadora que el conjunt de la societat, especial- ment a través de les seves institucions i serveis, exerceix sobre els seus membres més desval- guts o dependents. Finalment, cal donar a conèixer la figura del Síndic de Greuges i les seves funcions, remarcant el valor d’empara neutral que exerceix pel fet de no estar sotmès a cap disciplina de partit, tenir la capacitat de denunciar situacions injustes i proposar modificacions de les Lleis, quan aquestes no responen a les seves finalitats.

Objectiu estratègic del pla director

Detectar de forma ràpida el maltractament infantil i adolescent i el risc de patir-ne.

Prevenir el risc d’exclusió social en infants i adolescents.

Garantir la protecció dels infants i adolescents en situació de risc i desemparament.

Desenvolupar i fomentar la coordinació dels sistemes d’informació en l’àmbit de la infància i adolescència garantint l’organització institucional i interagències.

Continguts relatius a tots els infants

Articles 17 i 29

El Síndic de Greuges és la persona encarregada de defensar els drets de tots els ciutadans de Catalunya.

Les famílies, en primer lloc, i després els poders públics i tots els ciutadans són els responsables de vetllar pel respecte efectiu dels drets i deures dels infants i adolescents. Totes les persones poden recórrer als poders públics per fer valer els seus drets i, en última instància, al Síndic de Greuges. A aquest s’hi pot acudir quan no trobem altre medi per a defensar-los i per garantir la seva protecció davant de situacions discriminatòries. El Síndic de Greuges és una persona neutral, escollida per acord de tots els grups parlamentaris. El Síndic de Greuges té un adjunt dedicat especialment a atendre les demandes dels infants i adolescents de Catalunya.

CONTINGUTS RELATIUS ALS INFANTS EN SITUACIÓ DE RISC O DESEMPARAMENT

Articles 118, 133

Per garantir els drets dels infants i adolescents en situació de risc o desemparament, la Llei estableix l’accés prioritari a serveis i programes específics. A més, crea la figura del Procurador de l’Infant i Adolescent. Aquest procurador serà la persona encarregada de centralitzar les sol·licituds i les queixes dels infants, també podrà proposar modificacions de la situació dels infants i adolescents tutelats i tindrà la competència de la inspecció dels serveis d’atenció a aquest grup de població.

A més d’aquestes figures institucionals, la Llei aposta perquè els Serveis Socials Bàsics designin uns professionals de referència per fer el seguiment i l’avaluació de cada menor en situació de risc.

Tancament de l’activitat

En finalitzar l’activitat, cal:

  • Recollir els treballs dels infants i repassar-los tots per comprovar que estan totes les dades consignades ben correctes i completes.

  • Fer omplir la fitxa de participació.

  • Guardar tots els treballs resultants per fer la devolució a la FEDAIA i així es pugui fer un seguiment del projecte, així com elaborar aquells materials que es cregui oportuns.

  • Omplir el formulari del professional.