U5- El meu entorn, segur

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 5

Eix treballat

L’entorn agradable i segur

Objectiu

La violència és una manifestació dels afectes que forma part de la vida de les persones. Reconèixer-la, contenir-la i sublimar-la és un dels objectius de l’educació. Amb el treball d’a- quest eix, es vol que els infants i adolescents es reconeguin com a objectes i subjectes de vio- lència i que, parlant-ne, aprenguin a dominar-la.

Es tracta de fer una sessió amb caràcter preventiu a més de conèixer els recursos i els sistemes de protecció que ofereix la Llei.

Objectiu estratègic del pla director

Promoure unes relacions respectuoses per fomentar la tolerància i la inclusió social. Evitar o disminuir les situacions que menen a la violència entre iguals i en el nucli familiar.

Continguts relatius a tots els infants

Articles 8, 36, 38 i 41

Hi ha persones que no saben escoltar i parlar, que no saben relacionar-se. De vegades aques- tes persones per imposar-se als altres fan servir la violència.

Els infants i adolescents per créixer i aprendre valors positius i saludables han de viure en un entorn segur. Avui, l’acceleració del temps, l’acumulació de feines i les exigències socials fan que molts infants i adolescents creixin en entorns trasbalsats, amb dificultat per mantenir una relació franca amb els pares/mares i sense una protecció responsable davant els mitjans. En aquest entorn, alguns infants estan massa exposats a ser presa de persones sense escrúpols.

Davant d’aquesta realitat, les administracions tenen el deure de vetllar per a què el principi de viure en seguretat es compleixi. Per facilitar la detecció de situacions de risc o l’atenció d’infants i adolescents víctimes de violència física, verbal, psíquica o sexual, la Generalitat ha creat el Servei d’Atenció Immediata.

Continguts relatius als infants i adolescents es situació de risc o desemparament

Articles 8, 81, 82, 83, 85, 92, 93, 95, 103, 104, 107, 108

Els poders públics han de prendre mesures per protegir els infants i adolescents víctimes de maltractaments. També, i amb caràcter prioritari, s’han de prendre les mesures necessàries per a la recuperació psíquica i física i la inserció social de les víctimes. L’actuació davant els maltractaments ha d’implicar les administracions sanitàries, educatives, serveis socials, admi- nistració de justícia i cossos policials. La coordinació d’aquests serveis ha d’oferir una protec- ció integral als infants i adolescents víctimes de violència. Per facilitar la detecció i el segui- ment dels casos de maltractament es crea un Registre Unificat de Maltractaments Infantils. L’accés a les dades del Registre, així com les dades dels expedients nominals, està restringit als professionals. La informació en els mitjans de maltractaments a infants i adolescents ha de respectar sempre el dret a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge de les persones. També ha de fer referència als recursos de prevenció, detecció i protecció existents per evitar fets com el noticiat.

Tancament de l’activitat

En finalitzar l’activitat, cal:

         –  Recollir els treballs dels infants i repassar-los tots per comprovar que estan totes les dades consignades ben correctes i completes.

         –  Fer omplir la fitxa de participació.

         –  Guardar tots els treballs resultants per fer la devolució a la FEDAIA i així es pugui fer un seguiment del projecte, així com elaborar aquells materials que es cregui oportuns.

         –  Omplir el formulari del professional.