U1- Els Meus Drets i Deures

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 1

Eix treballat

Els drets i deures dels infants

Objectiu

Prendre consciència que els infants i adolescents tenen drets i deures com qualsevol altre ciutadà. També que, per la seva condició d’estar en etapa formativa i amb limitacions per viure plenament independents, requereixen el reconeixement d’uns drets específics com el dret a un nivell bàsic de benestar.

Objectiu estratègic del pla director

Potenciar el coneixement dels drets i deures dels infants.

Continguts relatius a tots els infants

Articles 7, 11, 17, 18, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 41 i 44 de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

Els infants i adolescents són persones amb els mateixos drets i deures que qualsevol altre ciutadà, encara que, per estar en edat de formació i sense prou autonomia, requereixen una legislació específica que els garanteixi el desenvolupament i l’accés a les oportunitats.

L’interès superior de l’infant i adolescent és el principi bàsic de tot el dret relatiu als menors. La Llei d’infància ha de garantir els drets i les oportunitats de tots els infants i adolescents, qual- sevol que sigui la seva situació personal. Es reconeix el dret a exercir els drets civils i polítics, a un nivell bàsic de benestar per a desenvolupar-se, el dret a la protecció de l’honor, a la dignitat, a la intimitat i la pròpia imatge, el dret a la participació, a gaudir d’un entorn saludable, a rebre educació i a ser protegit per l’administració quan la família no exerceixi les seves obligacions. També el deure d’aprofitar la formació, de complir les normes de convivència a partir del respecte mutu entre persones, d’acatar les lleis i les normes, i de respectar la propie- tat pública i privada.

Continguts relatius als infants i adolescents en situació de ris o desemparament 

Articles 117 i 135

Per a aquest col·lectiu, la Llei especifica el dret a ser informats i a participar en els processos que els afecten, que es respectin el seus drets personals en el tractament de la informació que es difongui pels mitjans, i a rebre els suports i les actuacions educatives necessàries per al seu desenvolupament. En aquests casos, sempre s’ha de garantir el dret de la persona interessada a ser informada i escoltada. També s’hi especifica el deure de complir els compromi- sos i les normes de funcionament dels centres.

Tancament de l’activitat

En finalitzar l’activitat, cal:

  • Recollir els treballs dels infants i repassar-los tots per comprovar que estan totes les dades consignades ben correctes i completes.
  • Fer omplir la fitxa de participació.
  • Guardar tots els treballs resultants per fer la devolució a la FEDAIA i així es pugui fer un seguiment del projecte, així com elaborar aquells materials que es cregui oportuns.
  • Omplir el formulari del professional.