U1- Activitat i Material 1-B

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 0 » subpàgina unitat 1-activitat 2

Nivell

8 -12 anys 

Durada: 1h i 15 min

Temporalització

5 minuts per introduir l’activitat i organitzar els grups. 15 minuts per preparar la teatralització. 15 minuts per fer les representacions. 10 minuts per a fer posada en comú, debatre i treure conclusions. 15 minuts per fer el dibuix i escriure els drets i deures

15 minuts per llegir els articles de la Llei i contestar les preguntes finals

Material

Tres fulls, un amb cada una de les tres situacions. Un full per dibuixar la persona. Llapis, gomes, maquinetes, bolígrafs, llapis de colors, ceres i retoladors Un full amb el resum dels articles de la Llei. Full de recollida de dades: “Dic la meva”

Descripció de l’activitat

L’activitat té tres parts, la primera és una teatralització-debat, en petits grups, sobre situacions donades per parlar dels drets i deures de les persones. Després es farà un dibuix d’una perso- na anotant els drets i deures i finalment es llegiran els articles de la Llei i es contestaran unes preguntes.

Metodologia de treball

1. Explicarem al conjunt del grup l’activitat, els objectius i el sistema de treball, i es faran 3 grups.

2. A cada grup se li donarà una fitxa amb un text on s’exposa una situació. Els donarem 15 minuts perquè s’ho llegeixin, ho discuteixin i decideixin una posada en escena d’a- quella situació, perquè l’hauran de representar davant la resta de companys/es.

3. Un cop ho tinguin preparat, es faran, una darrera de l’altra, totes les teatralitzacions. Els companys que ho estan mirant, hauran de dir a què s’està referint la situació representada.

4. Un cop s’hagin fet i endevinat les tres representacions, es farà una posada en comú de tots els grups mirant d’arribar a unes conclusions.

5. A continuació els nois i noies s’asseuen a la seva taula, se’ls dóna el full-plantilla i se’ls demana que dibuixin una persona. Quan acabin el dibuix han d’escriure, en el mateix full, els drets i deures que té aquesta persona, a raó del que s’ha estat parlant.

6. Finalment s’explica que hi ha una llei que garanteix els drets i deures que han estat treballant, se’ls dóna una part d’aquesta llei perquè la llegeixin i es deixa temps per aclarir dubtes.

7. Aclarits els dubtes es demana que contestin el full de recollida de dades “Dic la meva”.

Recursos

  • FULL-PLANTILLA DRETS I DEURES. TEXTOS DE SITUACIONS A, B i C.
  • ARTICLES DE LA LLEI.
  • FULL DE RECOLLIDA DE DADES “DIC LA MEVA”

 Orientacions per al professional, per conduir el debat de le situacions proposades:

 

SITUACIÓ A
Història

Un noi/a té un mòbil o una càmera de fotos i amb el seu millor amic o amiga es fan fotografies fent ganyotes, posant cares, traient la llengua i ensenyant el cul.

S’han divertit molt fent les fotos i mirant-les però, és un secret, saben que als grans no els agradaria el que han fet.

Al cap d’uns dies, un d’aquets nois veu que l’altre està ensenyant les fotografies als altres nois i noies del centre/servei. Llavors s’enfada molt i diu al seu company que ja no són amics o amigues.

Orientacions

La història fa referència al dret a l’honor i la pròpia imatge. També a fets com la confiança entre les persones i el dret a la intimitat.

Altre aspecte a considerar pot ser el mal ús que es pot fer d’imatges amb continguts procaços, que fetes en situacions d’intimitat i per a ús exclusiu dels infants que les fan, no vulneren els drets, però divulgades sense permís, o fetes per adults, constitueixen una violació dels drets personals dels infants.

La situació permet parlar de les dades i les fotografies que es pengen a la xarxa, on no hi ha cap control de cara a la preservació del dret a la intimitat.

Possibles preguntes a formular per conduir el debat

– Per què penseu que s’ha enfadat?

– N’hi ha prou en dir que ja no seran amics? Com us sentiríeu si us hagués passat a vosaltres?

– Què pensaríeu si algú ensenyés una fotografia sense el vostre permís?

– Quan un noi surt a un anunci, qui us sembla que ho decideix?

 

SITUACIÓ B
Història

Uns nois decideixen ajuntar els seus diners per fer una broma. Volen comprar bombes fètides i gomes per fer pets i posar-los a les cadires de les noies de classe. Se’n volen riure.

Quan ja tenen els articles de broma, un dels nois demana de no posar la goma dels pets a la cadira d’una noia que és amiga seva, els altres hi accedeixen.

Quan fan la broma totes les noies s’enfaden molt excepte la que és amiga que també se’n riu de les altres noies.

Quan el professional s’assabenta de la broma, renya els nois i els recrimina per la seva actitud.

Orientacions

Aquest supòsit fa referència a les relacions de gènere, a les actituds que revelen alguna forma de menyspreu entre els sexes. La situació presentada té trets masclistes pel fet de donar-se entre dos grups tancats; la mateixa broma feta entre tots no tindria cap connotació de gènere.

En aquest debat es podria introduir la pregunta: Què passaria si un grup de nois i noies fes la broma a uns altres més fràgils? (discapacitats, immigrants, d’altres confessions minoritàries…) Quedaria més clar l’abús de superioritat que es revela en l’anècdota?

La història també dóna peu a parlar del dret d’associació de les persones. Els nois i noies s’ajunten per fer una cosa en comú, però l’objectiu d’aquesta associació no és respectuós, és per aquest motiu, que el professional renya els nois.

Possibles preguntes a formular per conduir el debat

– Aquests nois fan una broma a les seves companyes. Ells s’ho passen molt bé, però, i elles? Aquest nois, han pensat en com es sentiran les noies amb aquestes bromes?

– Imagineu que els nens diuen que, si les nenes els fessin aquesta broma, ells no s’ho prendrien malament. Llavors, per què un nen demana de no fer-la a una nena amiga seva?

– Us sembla bé que l’amiga també se’n rigui de les altres noies? I si enlloc de riure, s’enfadés com fa l’educador, què us semblaria?

– Per què s’enfada el professional?

 

SITUACIÓ C
Història

Hi ha un grup on alguns dels nois i noies són culers del Barça, a altres no els interessa gaire el futbol, també hi ha un noi que és del Madrid encara que ningú ho sap perquè mai ho ha dit. Quan hi ha partit, si guanya el Barça, tots celebren els gols i les jugades com si fossin uns grans aficionats, fins i tot el noi del Madrid que fa veure que se n’alegra.

Orientacions

Aquest supòsit permet parlar de la llibertat de pensament i la llibertat d’expressió. També de les dificultats que pot tenir una persona pel fet de pensar diferent que la majoria del grup al qual pertany.

Quan el grup imposa la seva afició a tots els companys, està reproduint mimèticament actituds del carrer, hi ha nois i noies que el futbol no els apassiona però també participen de les celebracions i del rebuig al rival. Aquí es pot parlar de l’anul·lació del propi criteri quan es forma part d’un grup i s’imposen unes idees.

La inhibició de l’aficionat del Madrid també permet parlar de les dificultats per mantenir les pròpies opcions davant la pressió del grup.

Possibles preguntes a formular per conduir el debat

– Per què creieu que l’aficionat del Madrid no s’atreveix a dir que ho és?

– Què us sembla millor: fer veure que és del Barça sense ser-ho o defensar la seva afició encara que això l’enfronti al grup?

– Per l’aficionat al Madrid, és el mateix llibertat de pensament que llibertat d’expressió?

– Algun cop us heu trobat en una situació en la qual heu fet o dit alguna cosa que no volíeu o pensàveu?

 

Material

1B. DIC LA MEVA!
Recursos didàctics

NOM:
EDAT:
DATA:

1B. Els meus drets i deures

1B. ELS MEUS DRETS I DEURES

Resum dels articles de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència:

Art. 7 Dret d’ésser escoltat

Les persones, infants i adolescents, d’acord amb les seves capacitats han de ser escoltades tant en l’àmbit familiar com en els procediments administratius i judicials que aboquin a deci- sions que els afectin.

Art. 11 Ciutadania activa

Els poders públics han de promoure el dret de les persones a participar activament en la cons- trucció d’una societat més justa, solidaria i democràtica.

Art.17. Exercici dels drets propis pels infants i adolescents

Les persones, infants i adolescents, poden exercir i defensar per elles mateixes els seus drets, dins dels límits de la Llei. Aquestes persones amb l’objecte de demanar informació, assessora- ments, orientació o assistència, poden adreçar-se personalment a les administracions públi- ques encarregades de la seva atenció i protecció, fins i tot sense coneixement dels seus pro- genitors o tutors. També es poden adreçar al Ministeri fiscal i al adjunt del Síndic de greuges.

Art. 18. Deures i responsabilitats

Les persones, infants i adolescents, han d’assumir els deures i les responsabilitats que els corres- ponen: respecte a si mateixes, a les persones amb qui es relacionen, a l’entorn on es desen- volupen i al centre educatiu. També tenen el deure d’assistir a l’escola durant el període d’en- senyança obligatòria.

Art.28. Drets civils i polítics.

Les persones, infants i adolescents, tenen dret a exercir aquests drets amb les úniques limita- cions fixades per les lleis. Les administracions han d’establir els mitjans necessaris per fer-los efectius.

Art. 30. Dret a la identitat, al nom, a la nacionalitat i a conèixer els seus orígens.
Les persones tenen dret a conèixer el seu origen genètic i els seus pares i mares biològics. Les persones tenen dret a sol·licitar la documentació que els permeti acreditar la seva identi- tat.

Art.31. Llibertat d’expressió

Les persones tenen dret a la llibertat d’expressió.
En especial, el dret a la llibertat d’expressió dels menors s’estén a:

a- la publicació i difusió de les seves opinions.
b- l’edició i producció de les seves opinions.
c- l’accés a les ajudes públiques que s’estableixin.

Art.32. Accés a la informació

Les persones, infants i adolescents, tenen dret a cercar, rebre i utilitzar la informació adequa- da a la seva edat.
Els pares i mares, han de protegir als menors de la informació i material informatiu perjudicial i, especialment de les que poden accedir mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació.

Art. 33 Llibertat de pensament, consciència i religió

Les persones, infants i adolescents, tenen dret a la llibertat de pensament, consciència i religió.
Els pares i mares tenen dret i deure de cooperar perquè els menors exerceixin aquesta lli- bertat.

Art. 34 Dret a la participació

Les persones, infants i adolescents, tenen dret a participar plenament en els seus nuclis de convivència.
Les administracions públiques han d’establir procediments destinats a recollir aquests drets.

Art. 41 Dret a un nivell bàsic de benestar

Els poders públics han de prendre les mesures pertinents per assegurar que els progenitors o les persones que tinguin la tutela o la guarda, tinguin la oportunitat d’oferir el nivell bàsic de benestar material pel seu adequat desenvolupament integral.

Art. 44 Dret a la prevenció i a la promoció de la salut.

Tota persona té dret a beneficiar-se de les accions de promoció de la salut, de les actuacions preventives per evitar malalties, de rebre atenció sanitària i desenvolupar-se en un entorn saludable. Les administracions han de prendre mesures per abolir les practiques tradicionals que siguin perjudicials per la salut.

 

1B ELS MEUS DRETS I DEURES
FULL SITUACIÓ A

Història

Un noi/a té un mòbil o una càmera de fotos i amb el seu millor amic o amiga es fan una foto- grafies fent ganyotes, posant cares, traient la llengua i ensenyant el cul.

S’han divertit molt fent les fotos i mirant-les, però és un secret, saben que als grans no els agradaria el que han fet.

Al cap d’uns dies un d’aquests nois veu que l’altre està ensenyant les fotografies als altres nois i noies del centre/servei. Llavors s’enfada molt i diu al seu company que ja no són amics o ami-gues.

 

1B ELS MEUS DRETS I DEURES
FULL SITUACIÓ B

Història

Uns nois decideixen ajuntar els seus diners per fer una broma. Volen comprar bombes fètides i gomes per fer pets i posar-los a les cadires de les noies de classe. Se’n volen riure.

Quan ja tenen els articles de broma, un dels nois demana de no posar la goma dels pets a la cadira d’una noia que és amiga seva, els altres hi accedeixen.

Quan fan la broma, totes les noies s’enfaden molt excepte la que és amiga, que també se’n riu de les altres noies.

Quan el professional s’assabenta de la broma, renya els nois i els recrimina per la seva actitud.

 

1B ELS MEUS DRETS I DEURES
FULL SITUACIÓ C

Història

Hi ha un grup on alguns dels nois i noies són culers del Barça, a altres no els interessa gaire el futbol, també hi ha un noi que és del Madrid encara que ningú ho sap perquè mai ho ha dit. Quan hi ha partit, si guanya el Barça, tots celebren els gols i les jugades com si fossin uns grans aficionats, fins i tot el noi del Madrid, que fa veure que se n’alegra.