Material - Unitat 0

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 0

Nivell

Apte per adaptar-la i treballar-la amb tots els grups d’edat. Durada: 3 h i 20 min.

Temporalització

10 minuts de promig per cada rodolí.

10 minuts per pensar i fer el gest i fotografiar-lo.

Material

Un full amb l’auca per a cada participant i el full de recollida de dades

Un exemplar de la Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència

Una càmera de fotografiar

Full de recollida de dades

Descripció de l’activitat

Lectura i comentari de l’auca. Respondre les preguntes dels qüestionaris.

Justificació i descripció de l’activitat

L’auca és un recurs gràfic amb rodolins que, molt esquemàticament, resumeix cada un dels eixos del projecte I tu, què opines. Tots els eixos fan referència a articles de la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència que poden ser considerats per a tothom. No obstant, pel seu contingut, n’hi ha uns (Qui em pot donar suport, El meu entorn segur, La meva llar, La meva emancipació) que fan referència explícita a articles de la Llei que tracten la pre- venció, la protecció i l’empara dels infants i adolescents en situacions de risc o abandona- ment. Cal, doncs, abordar tots els eixos, però assenyalant que la Llei dedica una bona part del seu articulat a la prevenció, protecció i tutela, qüestions que cal conèixer, encara que alguns dels nois/es que treballin l’auca pertanyin a una franja de població que no requereix actuacions d’empara.

Metodologia de treball

Es pot treballar per nivells d’edat o conjuntament amb tot el grup. El treball de l’auca es pot treballar per grups o col·lectivament, amb tot el grup alhora, i es desenvolupa en quatre seqüències:

1.- Es presenta l’auca als participants, s’entrega el Full de recollida de dades i es demana que llegeixin el primer rodolí.

2.- S’enceta una discussió sobre el contingut del rodolí i es deixa que els infants i nois/es parlin lliurement. En aquesta discussió, la funció del professional ha de ser la de moderar i evitar divagacions. Si es dóna el cas, es pot permetre el plantejament d’alguna experiència personal que il·lustri el sentit de l’enunciat del rodolí, ja que pot afavorir l’interès pel tema.

3.- Es demana als infants i nois/es que representin amb el gest i l’expressió del seu cos les emocions descrites. Un cop trobat el gest, el poden fotografiar.

4.- Es demana als participants que contestin les preguntes del Full que corresponen al rodolí llegit.

Després de fer tots els passos amb el primer rodolí, es segueix amb el segon, el tercer… fins a fer-los tots.

Per agilitar el treball de l’auca, amb els més grans es pot afegir una motivació suplementària demanant-los al final que s’inventin altres rodolins, o que triïn el que més els ha agradat.

També cal valorar l’aprenentatge dels rodolins com a exercici perquè els nois i noies tinguin un coneixement elemental dels seus drets i deures.

Tancament de l’activitat

En finalitzar l’activitat, cal:

         –  Recollir els treballs dels infants i repassar-los tots per comprovar que estan totes les dades consignades ben correctes i completes.

         –  Fer omplir la fitxa de participació.

         –  Guardar tots els treballs resultants per fer la devolució a la FEDAIA i així es pugui fer un seguiment del projecte, així com elaborar aquells materials que es cregui oportuns.

         –  Omplir el formulari del professional.

Contingut i referències dels rodolins:

1. Els meus drets i deures

Rodolí

Els nens i els adolescents
tenim els mateixos drets i deures
que les persones corrents.

Aquest eix tracta dels drets personals: Dret a la identitat, a conèixer els orígens, a l’honor, a la pròpia imatge. Dret a la llibertat de pensament, d’expressió, d’associació… Drets civils que els atenyen pel fet de ser persones però que cal considerar des de la seva pròpia visió. També cal remarcar el contrapunt de deures que els mateixos drets generen: el respecte a l’honor i a la dignitat de les persones; el respecte a altres formes de pensar, de viure, de creure.

Aquest és un punt per parlar de la percepció que els infants i adolescents tenen del compor- tament humà en la seva societat de pertinença.

Els referents d’aquest punt es troben als articles 7, 11, 17, 18, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 44, 117 i 135 de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

Preguntes

Contestar les preguntes del Full de recollida de dades Auca, Eix 1.

Expressió corporal

Exemple: representa una persona que vol créixer

2.- El meu barri i la meva ciutat

Rodolí

El carrer, un cinema,
una platja o un estadi,
són espais públics que usem,
llocs d’amics i de gaudi,
i per això els respectem!

El rodolí ha de fer pensar en els espais públics que usem. Es pot fer una llista oral dels espais i equipaments que fem servir entre tots: cinemes, centres cívics, estadis, ambulatoris… però també carrers, platges, boscos. Veure les diferents modalitats que hi ha: alguns d’aquests espais són tancats, altres són privats i s’ha de pagar entrada, uns són naturals, ningú no hi ha fet res, altres es planifiquen, s’arreglen i es netegen des dels ajuntaments… Per a tots s’ha de remarcar que fruir d’aquests espais sempre genera l’obligació de respectar-los, que no s’hi val dir que ja els netejaran o que si l’altre no els respecta, per què ho he de fer jo? I que tots tenim l’obligació, explicitada a la Llei, de fer-ne un bon ús.

Articles 35, 55 i 56 de la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència.

Preguntes

Contestar les preguntes del full de recollida de dades Auca, Eix 2.

Expressió corporal

Exemple: representa una persona que va al cinema.

3.- Com em diverteixo en el meu temps lliure?

Rodolí

M’agrada fer el que m’agrada,
esport, dansa i dibuixar.
M’agrada jugar. I més si puc guanyar
M’agrada fer el que m’agrada
i també m’agrada descansar.

En el seu temps lliure, els infants i adolescents també creixen i es formen. Per aquest motiu les activitats de lleure adreçades als infants han de tenir en compte la seva idiosincràsia: trans- metre valors personals i cívics que contribueixin a la seva formació integral, complir les mesu- res de seguretat i idoneïtat adequades a cada edat, respectar les possibilitats d’esforç i el temps de descans i, sobretot, deixar llibertat als infants per triar-les.

Articles 57, 58 i 71 de la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència.

Preguntes

Contestar les preguntes del full de recollida de dades Auca, Eix 3.

Expressió corporal

Exemple: representa una persona, vista en un instant, mentre fa un esport.

4.-La meva relació amb els altres

Rodolí

A mi no m’importa el color,
la llengua o la religió.
Si m’estimen, sé estimar.
Si m’escolten, sé parlar.
Si m’ajuden, sé ajudar i
puc ser amic de tothom
perquè estic obert al món.

En el rodolí s’expressen valors que faciliten les relacions entre les persones i fan amics. Molts d’aquest valors s’aprenen fonamentalment a casa però és a l’escola o centre/servei on aquests valors es posen a prova, es poden educar i reconduir. Parlar de la relació entre els companys i amb els adults, explicar anècdotes viscudes o imatges vistes en algun medi pot facilitar la definició dels valors i els prejudicis, que tots tenim, en relació als altres.

Articles 9, 36, 38, 47 i 53 de la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència.

Preguntes

Contestar les preguntes del full de recollida de dades Auca, Eix 4.

Expressió corporal

Exemple: representa el gest de tenir un amic o relacionar-te amb els altres.

5.- El meu entorn, segur

Rodolí

Hi ha gent que no deixa mai parlar,
que tampoc sap escoltar,
gent que només sap cridar.
Si un dia m’heu d’ajudar,
Sé que amb vosaltres puc comptar.

En aquest rodolí es parla de les persones que no saben relacionar-se, persones que en comp- tes de parlar i escoltar es violenten, criden i de vegades peguen. Aquestes persones no sem- pre estan lluny. Algunes vegades, entre companys de classe o d’escola, es donen actituds de rebuig que són doloroses pel qui les rep. Això també és una forma de violència. Què cal fer en aquests casos? A qui s’ha de demanar ajuda? I, quan la violència és més extrema, què s’ha de fer?

Articles 8, 36, 38, 41, 81, 82, 83, 85, 92, 93, 95, 103, 104, 107 i 108 de la Llei dels drets i les opor- tunitats de la infància i l’adolescència.

Preguntes

Contestar les preguntes del full de recollida de dades Auca, Eix 5.

Expressió corporal

Exemple: representa la protecció.

6.- El meu centre educatiu

Rodolí

Al centre educatiu hi anem per aprendre
i el temps no podem perdre.
Per això als que ens costa estudiar,
el mestre voldrà ajudar.

Aprendre no és només un dret; per als infants i adolescents aprendre també és un deure. Per això s’han de comportar bé a l’escola, s’han d’esforçar i han de respectar els mestres. Si ho fan així, els escolars aprofiten l’escola, exerceixen el seu dret i compleixen el seu deure de for- mar-se. A alguns nens i nenes els costa aprendre; en aquests casos se’ls ha d’ajudar, i el pri- mer a fer-ho sempre és el mestre, però no sempre ho pot fer sol; calen altres ajudes, més recur- sos. Possiblement el mateix grup que està treballant en coneix algun.

Articles 13, 48, 49, 50, 51i 52 de la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescèn- cia.

Preguntes

Contestar les preguntes del full de recollida de dades Auca, Eix 6.

Expressió corporal

Exemple: representa una persona que es deleix per aprendre.

7.- La meva llar

Rodolí

A casa, quan m’estimen sóc feliç,
quan m’eduquen, em faig gran,
quan menjo, sóc el més fort.
Res no em falta pel demà!

La família és el millor lloc on els infants i adolescents poden créixer i aprendre a ser feliços. El caliu i l’estimació dels pares és el millor bressol per aprendre a viure, però, algunes vegades, els pares/mares no hi són o no poden tenir cura dels seus fills, i sense algú que els cuidi els infants no poden viure. Per cuidar els infants sense família es fan moltes coses; una d’elles és adoptar-los, així se’ls dóna una família pròpia. Però hi ha més formes de fer: alguns viuen tem- poralment separats dels seus pares en un centre que els dóna tot el que necessiten i són ate- sos per educadors/es.

Articles: 12, 14, 37, 132, 133, 134, 135 i 136 de la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència.

Preguntes

Contestar les preguntes del full de recollida de dades Auca, Eix 7.

Expressió corporal

Exemple: representa el gust de viure en companyia, en la teva llar.

8.- Qui em pot donar suport?

Rodolí

Hi ha persones que ens escolten,
i sempre que tinguis un problema,
i és igual de quina mena,
per donar-te suport, s’esforcen.

Aquest punt fa referència a les figures legals que atenen i defensen les persones per damunt de les institucions i l’administració.

Els nens/es i nois/es estan envoltats de persones que els escolten i ajuden: els mestres, les edu- cadores, els psicòlegs, els mossos, les metges, etc. El treball en xarxa entre aquests professio-

nals és molt important per poder atendre adequadament tots els infants i adolescents que ho necessitin.

Actualment hi ha defensors del lector als diaris, observatoris de la immigració, defensor de l’espectador a la televisió, dels pacients … Però per damunt de tots, per defensar els drets de tots, a Catalunya hi ha el Síndic de Greuges i també el Procurador de l’infant i adolescent que escolta les demandes dels infants que reben protecció. A més, en qualsevol situació de vio- lència, el menor pot telefonar al 900 300 777.

Articles: 17, 19, 118 i 133 de la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència.

Preguntes

Contestar les preguntes del full de recollida de dades Auca, Eix 8.

Expressió corporal

Exemple: representa un ésser molt fort i poderós

9.- La meva emancipació

Rodolí

Divuit anys i viure sol.
Ai mareta quina por!
Sort que puc demanar ajuda
per a l’emancipació.

Quan un es fa gran, s’ha d’independitzar, fer la seva vida, viure sol/a o amb qui vulgui, ha de treballar, guanyar diners per pagar el pis, la llum, l’aigua, el gas… Si els pares/mares poden, quan els fills decideixen emancipar-se els ajuden, perquè començar a viure independent no és fàcil. Hi ha nois/es que no poden comptar amb l’ajuda de la família, de vegades perquè no en tenen, altres perquè els pares/mares no tenen gaires diners. Llavors es pot recórrer a l’administració.

Articles 146, 151 i 152 de la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència.

Preguntes

Contestar les preguntes del full de recollida de dades Auca, Eix 9.

Expressió corporal

Exemple: representa la indecisió, algú que no sap què fer.

10.- Els centres i espais necessaris en el futur

Rodolí

En tens prou amb el que hi ha?
Tens idees pel demà?
Ens cal la teva opinió
per poder fer-ho millor!

Després de treballar els rodolins anteriors podem reflexionar una mica. S’ha estat parlant de coses que toquen els nois i noies de prop: drets i deures, models de relació, recursos… Però potser amb això no n’hi ha prou, ara és el moment de fer volar la imaginació. Què més podria tenir el centre/servei, ciutat o barri? Què els agradaria tenir a la seva disposició? Què més els falta?

Articles: 23, 26 i 27 de la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència.

Preguntes:

Contestar les preguntes del full de recollida de dades Auca, Eix 10.

Expressió corporal

Exemple: representa algú que es troba amb un regal enorme.

Full de recollida de dades Auca

Nom……………………………………………….Edat:……………..Data:……………………………..

1. Els meus drets i deures

1A) Tu saps que tens uns drets; escriu-ne tres:

1…………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………..

1B) També saps que tens uns deures; escriu ne tres:

1…………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………..

1C) Escriu, si ho saps , un dels  drets que tens pel fet de ser menor d’edat: 

1…………………………………………………………………………………..    

1D) Escriu un dret  que exerceixen els adults i  que els menors d’edat no poden exercir: 

1…………………………………………………………………………………..     

1E) Hi ha algun dret o deure que no tens i que creus que hauries de tenir? Quin? 

1……………………………………………………………………………………

2. El meu barri, la meva ciutat

2A) Cita fins a cinc espais públics que utilitzis habitualment:  

1……………………………………………….

2……………………………………………….

3……………………………………………….

4………………………………………………. 

5……………………………………………….

2B) Enumera,  per ordre d’importància, aquestes maneres de respectar un espai públic: 

[  ] Fer servir les papereres            

[  ] Complir les normes d’ús d’aquell espai

[  ] Pagar el tiquet o l’entrada si n’hi ha Respectar les altres persones    

[  ] No falsejar les dades personals per accedir-hi

[  ] No entrar-hi amb animals  si no està permès.   

2C) Cita tres  espais públics que  t’agradaria tenir a prop de la teva llar.  

1………………………………………………

2………………………………………………

3………………………………………………

2E) Quin creus que és l’espai públic més important i per què?

……………………………………………………………………………………………………………….

3. Com em diverteixo en el meu temps lliure?

3A)  Dels equipaments o serveis  següents, posa  un signe de “vist” a aquells que hi puguis anar caminant  des de casa i posa un “x” a aquells que desconeguis absolutament.  

[  ] plaça pública

[  ]  església

[  ]  biblioteca piscina sala de cinema

[  ]  esplai

[  ]  centre cívic

[  ]  espai per patinar sobre rodes      

[  ]  espai per jugar a pilota

[  ]  zona de gronxadors i altres jocs infantils 

4. La meva relació amb els altres

4A) Posa una creu a la casella que correspongui si penses que  les persones de la llista són  iguals, millors o pitjors que tu i  dóna una raó.

4B)  Imagina una  persona  que  és  testimoni  d’un tractament  discriminatori.  Quin  dels següents comportaments et  sembla que hauria de tenir en relació a la persona que ha estat discriminada?

[  ] Fer veure que no se n’adona de res i girar cua.  

[  ] Recriminar a la persona que ha comès l’acte discriminatori encara que aquesta pugui  tornar-se en contra seva.

[  ] Avisar a algú amb autoritat perquè aturi l’acció discriminatòria. 


[  ] Esperar que la persona que ha comès l’acte discriminatori se’n vagi i consolar la persona que ha estat discriminada.

4C) Com t’agradaria que fossin les persones que t’envolten? ( escriu les tres característiques bàsiques  que haurien de tenir)   

1…………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………………….

4D)  Com  no  t’agradaria  que  fossin  les  persones  que  t’envolten?  (escriu  les  tres  característiques bàsiques que hauries de tenir).

1…………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………………….

5. El meu entorn, segur

5A) Posa nota de l’1 al 5 segons l’opinió que tinguis dels  següents comportaments de la llista:
(1 molt  bé, 2 bé, 3 ni bé ni malament, 4 malament, 5 molt malament).

[  ] Riure’s d’un company
      

[  ] Pegar o renyar algú perquè  s’està de mal humor         

[  ] Fer pinya perquè els/les companys/es de la classe no siguin amics d’algun noi o noia        

[  ] Castigar un nen/a sense  menjar         

[  ] Obligar  un nen/a a fer alguna cosa  il·legal o dolenta        

[  ] Tancar un nen o una nena a l’habitació perquè no ha fet els deures

[  ] Deixar un nen/a petit/a sol/a  a casa  mentre els pares van a treballar     

[  ] Prendre la cartera a un company/a

[  ] Tocar el cul o fer un petó a una noia sense que ella ho vulgui

[  ] Fer una mala passada a un company perquè el  castiguin

5B) Explica breument què significa per a tu la paraula RESPECTAR.

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

5C) Saps què és el “bullying”? 

[  ] Sí                      

[  ] No   

Fes-ne una petita descripció:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

5D) Si algú se’n rigués de tu, què t’agradaria que li diguessin o fessin?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

5E) Si a l’escola hi ha un grup de companys/es que es fiquen amb un noi de la classe què faries?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

7. La meva llar

7A) Ordena del que més t’agrada (1) al que menys (12), les coses que tens o fas on ara vius.

Puc jugar i parlar. El menjar. Tinc un lloc per a les meves coses  Puc explicar el que em passa.  Les activitats   Em cuiden quan estic malalt/a. Sé el que haig de fer. Tinc un lloc i llibres per estudiar  Les abraçades. Porto la roba neta. Dormo en un llit ben fet.  Tinc coses per jugar i entretenir-me

7B) T’agrada viure en companyia? 

[  ] Sí                 

[  ] No                  

per què 

……………………………………………………………………………………………………………….

7C) Com han de ser les persones que tenen cura dels infants i nois/es que no viuen amb els pares?  Escriu almenys tres característiques que creguis importants:

1……………………………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………………………

7D) Què en saps de les famílies d’acollida? 

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Qui em pot donar suport?

8A) Amb qui parles quan tens un problema?

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

8B) Digues, amb ordre de prioritat, amb quina d’aquestes persones i/o institucions et posaries en  contacte en cas de tenir un problema important:  ( 1el primer, 9 l’últim)

[  ] els meus veïns 

[  ] els meus educadors  

[  ] els meus mestres  

[  ] el Síndic de Greuges

[  ] el telèfon de la Infància

[  ] els mossos d’esquadra  

[  ] el Procurador de l’infant i adolescent  

[  ] una amic o amiga

[  ] els meus familiars

8C) Normalment et sents ajudat/da?    

[  ] Sí                        

[  ] No          

8D) Explica com t’agradaria que t’ajudessin:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

9. La meva emancipació

9A) Has sentit a parlar mai d’ajudes per a l’emancipació o beques?  

[  ] Sí            

[  ] No 

9B) Com t’agradaria que t’ajudessin quan t’emancipis?

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

9C) Digues tres coses que necessites per a emancipar-te:

1……………………………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………………………….

3……………………………………………………………………………………………………………….

10. Els centres i espais necessaris en el futur

10A)  Escriu, per a cada un dels espais que et proposem, les tres coses que t’agradaria que tingués i que actualment no té:

El lloc on visc:  

1……………………………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………………………….

3……………………………………………………………………………………………………………….

El meu barri:   

1……………………………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………………………….

3……………………………………………………………………………………………………………….

La meva ciutat: 

1……………………………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………………………….

3……………………………………………………………………………………………………………….

10B) Escriu, per a cada un dels espais que et proposem, una cosa que t’agradaria millorar o canviar i digues per què:

El lloc on visc:  

1……………………………………………………………………………………………………………….

Per què……………………………………………………………………………………………………….

El meu barri:   

1……………………………………………………………………………………………………………….

Per què………………………………………………………………………………………………………. 

La meva ciutat: 

1……………………………………………………………………………………………………………….

Per què……………………………………………………………………………………………………….