U1- Activitat i Material 1-A

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 0 » subpàgina unitat 1-activitat 1

Nivell

3 -7 anys Durada: 1h

Temporalització

15 minuts per fer el dibuix
15 minuts per explicar les llegendes dels adhesius i enganxar-los
15 minuts per al debat
15 minuts per pintar el dibuix o acabar-lo mentre el professional fa les preguntes i escriu les res- postes de cada infant

Material

“Full-plantilla” de dibuix
Icones i llegendes
Llapis de colors, retoladors, ceres, gomes, maquinetes, llapis, pega. Full de recollida de dades: “Dic la meva”

Descripció de l’activitat

L’activitat s’inicia fent el dibuix d’una persona en el centre del full. Un cop acabat el dibuix, es dóna als infants una col·lecció d’icones-llegendes que expressen situacions de drets i de deures (caldrà retallar cada una de les imatges). S’observen bé les icones-llegendes, cercant que expliquin tot allò que en saben o els suggereix. Un cop identificades, se’ls demana que les enganxin a una i altra banda del full. Acabada la feina, el professional escollirà alguns tre- balls i llegirà les llegendes i demanarà a qui les ha enganxat que expliquin:

 • Per què l’han triat.
 • Algun fet concret en què hagin fet allò que diu l’adhesiu.
 • Si poden pensar alguna altra cosa que voldrien fer i alguna altra que han de fer.

Aquestes preguntes són suggeriments. En aquestes demandes sempre preval el criteri del/la professional.

Al final d’aquest “debat”, quan el professional reculli els fulls demanarà a cadascú que con- testi les preguntes del full “Dic la meva”.

Metodologia de treball

1. Posarem el grup en rotllana i els explicarem l’activitat que farem i els objectius que té.

2. Distribuirem els infants en grups de 4 o 5 i els donarem el material: un full-plantilla per a cadascú i material de dibuix per grup (colors, gomes, maquinetes…)

3. Explicarem els continguts conceptuals de l’activitat: els drets i deures que es tractaran.

4. Iniciem el treball plàstic, fent ús del full-plantilla:

 • Fer el dibuix de la persona al centre.
 • Identificar les icones i el seu significat, reflexionar si corresponen al costat dels deu res o al dels drets, enganxar-les on correspongui.

5. Un cop finalitzat, escollir alguns treballs i llegir-los en veu alta. Demanar als autors dels treballs que expliquin:

 • Per què l’han triat.
 • Algun fet concret en què hagin fet allò que diu la icona.
 • Proposar altres drets i deures, altres coses que voldrien fer (drets) o que han de fer (deures)

6. Recollir tots els treballs, revisar que les dades a consignar estiguin completes (nom de l’infant, edat i data).

7. Entregar el full de recollida de dades “Dic la meva” perquè el responguin. 8. Recollir el full de recollida de dades i fi d’activitat.

Material

 

1A. DIC LA MEVA!
Recursos didàctics

NOM:
EDAT:
DATA:

1A. Els meus drets i deures

Drets

Deures

 

Recursos

 • FULL-PLANTILLA DRETS I DEURES
 • COL·LECCIÓ D’ICONES-LLEGENDES
 • FULL DE RECOLLIDA DE DADES “DIC LA MEVA”