U1- Activitat i Material 1-C

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 0 » subpàgina unitat 1-activitat 3

Nivell

13-18 anys

Durada: 1 h i 40 min

Temporalització

20 minuts per a l’explicació inicial i els comentaris
30 minuts per a la discussió en grups i la confecció de les lletres
10 minuts per la posada en comú i les votacions de la lletra definitiva 10 minuts per l’audició de les bases i la votació
10 minuts per la revisió dels articles de la Llei i contestar el qüestionari 20 minuts per les gravacions

Material

Full de treball amb els articles de la Llei

Full de recollida de dades “Dic la Meva”

Dues bases musicals de Rap

Paper blanc

Gravadora de veu

Descripció de l’activitat

L’activitat consisteix en fer la lletra d’un rap que parli dels drets i deures de les persones: El rap dels drets i deures.

Metodologia de treball

1 Per arribar a fer aquestes rimes, primer el professional explicarà el contingut dels articles de la Llei i entre tots buscaran exemples o situacions en les quals aquest drets o deu- res s’hagin exercit.

2 Mentre es faci aquesta reflexió els nois i noies anotaran les idees o situacions que els cri- din l’atenció per incorporar-les, si va bé, a la lletra del Rap.

3 Per confeccionar la lletra el grup es dividirà en subgrups de quatre o cinc partici- pants per treballar una proposta durant uns 15 minuts.

4 Acabat aquest temps, entre tots triaran la lletra que els agradi més per mitjà d’una votació en la qual els i les components d’un grup no es podran votar a si mateixes.
5 Decidida la lletra, escoltaran els ritmes de base i decidiran en una altra votació quin prefereixen.

6 Entre tots, acabaran d’adaptar el text al ritme triat.

7 Acabada la confecció del Rap, se’ls demanarà que tornin a revisar els articles de la

Llei que han servit per treure la lletra i que contestin les preguntes del full de recollida de dades.

8 Finalment improvisaran actuacions en grup per cantar el Rap mentre els graven ambla gravadora de veu.

Recursos

  • ARTICLES DE LA LLEI
  • FULL DE RECOLLIDA DE DADES “DIC LA MEVA”

 

Material

1C. DIC LA MEVA!
Recursos didàctics

NOM:
EDAT:
DATA:

1C. Els meus drets i deures

1C. ELS MEUS DRETS I DEURES

Resum dels articles de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència:

Art. 7 Dret d’ésser escoltat

Les persones, els infants i els adolescents, d’acord amb les seves capacitats han de ser escol- tades tant en l’àmbit familiar com en els procediments administratius i judicials que aboquin a decisions que els afectin.

Art. 11 Ciutadania activa

Els poders públics han de promoure el dret de les persones a participar activament en la construcció d’una societat més justa, solidaria i democràtica.

Art.17. Exercici dels drets propis pels infants i adolescents

Les persones, els infants i els adolescents poden exercir i defensar per ells mateixos els seus drets, dins dels límits de la Llei. Aquestes persones amb l’objecte de demanar informació, assessoraments, orientació o assistència, poden adreçar-se personalment a les administra- cions públiques encarregades de la seva atenció i protecció, fins i tot sense coneixement dels seus progenitors o tutors. També al Ministeri fiscal i al adjunt del Síndic de greuges.

Art. 18. Deures i responsabilitats

Les persones infants i adolescents han d’assumir els deures i les responsabilitats que els corres- ponen: respecte a si mateixes, a les persones amb qui es relacionen, a l’entorn on es desen- volupen, al centre educatiu. També el deure d’assistir a l’escola durant el període d’ensen- yança obligatòria.

Art.28. Drets civils i polítics

Les persones, els infants i els adolescents tenen dret a exercir aquests drets amb les úniques limitacions fixades per les lleis. Les administra-cions han d’establir els mitjans necessaris per fer- los efectius.

Art. 30. Dret a la identitat, al nom, a la nacionalitat, a conèixer els seus orígens
Les persones tenen dret a conèixer el seu origen genètic i els seus pares i mares biològics. Les persones tenen dret a sol·licitar la documentació que els permeti acreditar la seva identi- tat.

Art.31. Llibertat d’expressió

Les persones tenen dret a la llibertat d’expressió
En especial, el dret a la llibertat d’expressió dels menors s’estén a:

a – La publicació i difusió de les seves opinions.
b – L’edició i producció de les seves opinions.
c – L’accés a les ajudes públiques que s’estableixin.

Art.32. Accés a la informació

Les persones, infants i adolescents tenen dret a cercar, rebre i utilitzar la informació adequa- da a la seva edat.
Els pares i mares, han de protegir als menors de la informació i material informatiu perjudicial i, especialment de les que poden accedir mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació.

Art. 33 Llibertat de pensament, consciència i religió

Les persones, els infants i els adolescents, tenen dret a la llibertat de pensament, consciència i religió.
Els pares i mares tenen el dret i el deure de cooperar perquè els menors exerceixin aquest lli- bertat.

Art. 34 Dret a la participació

Les persones, els infants i els adolescents tenen dret a participar plenament en els seus nuclis de convivència.
Les administracions públiques han d’establir procediments destinats a recollir aquests drets.

Art. 41 Dret a un nivell bàsic de benestar

Els poders públics han de prendre les mesures pertinents per assegurar que els progenitors o les persones que tinguin la tutela o la guarda, tinguin la oportunitat d’oferir el nivell bàsic de benestar material pel seu adequat desenvolupament integral.

Art. 44 Dret a la prevenció i a la promoció de la salut.

Tota persona té dret a beneficiar-se de les accions de promoció de la salut, de les actuacions preventives per evitar malalties, de rebre atenció sanitària i desenvolupar-se en un entorn saludable. Les administracions han de prendre mesures per abolir les pràctiques tradicionals que siguin perjudicials per la salut.