U6- El meu centre educatiu

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 6

Eix treballat

El centre educatiu

Objectiu

L’activitat vol ajudar als infants i adolescents a prendre consciència dels valors que els aporta l’educació formal i no formal, incidint en el seu posicionament personal en relació al dret i deure a l’educació. Alhora, l’activitat proporciona als professionals una informació suplementària de cada un/a dels que participin en l’activitat i també, ocasionalment, del recolzament familiar en matèria d’educació.

Objectiu estratègic del pla director

Potenciar i facilitar la relació de les famílies i l’escola. Promoure una orientació escolar i professional equitativa i no estereotipada. Avançar en l’escolarització inclusiva de l’alumnat amb discapacitat en entorns escolars ordinaris. Facilitar l’accés a la formació post obligatòria i professional per garantir la igualtat d’oportunitats des del punt de vista social i territorial.

Continguts relatius a tots els infants

Articles 13, 48, 49, 50

Els infants i adolescents tenen el dret i l’obligació de rebre els ensenyaments obligatoris. L’administració garanteix aquest dret amb la xarxa pública d’escoles i centres educatius i amb els suports a l’ensenyament.
L’escola o el centre educatiu és el lloc on els infants i els adolescents assimilen molts dels valors socials i els aprenentatges que els han de servir per esdevenir unes persones aptes per a viure, relacionar-se i desenvolupar-se en societat. L’escola o el centre educatiu no sol ser objecte de reflexió per part dels propis alumnes. Els infants i adolescents hi acudeixen, s’hi tro- ben bé, aprenen, fan amics sense que això impliqui una percepció conscient del paper que l’escola jugarà en les seves vides. Reflexionar sobre l’escola com a lloc de formació és el que es proposa fer amb aquesta activitat.

CONTINGUTS RELATIUS ALS INFANTS I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC O DESEMPARAMENT

Articles 51 i 52

El infants i adolescents en situació de risc, que tenen dificultats a seguir els programes d’en-senyament establerts, poden rebre el suport necessari per a completar la seva formació en centres educatius específics. L’accés a aquests recursos implica un compromís socioeduca- tiu del menor i de la família amb el centre.

Les situacions de risc són totes aquelles que comprometen el benestar i el desenvolupament dels infants i adolescents. Aquestes situacions es poden donar en l’àmbit familiar quan els infants i adolescents no reben l’atenció psíquica i física dels seus progenitors, quan els adults recorren al càstig físic o emocional, quan les mancances de tot tipus aboquen l’infant i adolescent a situacions de marginació, també per l’incompliment del deure d’escolarització, quan són objecte de tracte discriminatori o viuen situacions de conflicte familiar crònic.

En les situacions de risc, els Serveis Socials han de promoure mesures socioeducatives que ten- deixin a eliminar o disminuir el risc, i també han de designar un professional de referència per fer l’avaluació i seguiment de cada una de les persones en situació de risc.

Entre els recursos adreçats a minimitzar o eliminar les situacions de risc, hi ha els centres socioe- ducatius: les UEC’S, els Centres Oberts, les Aules tallers… L’accés a aquests centres i/o serveis comporta la signatura d’un acord, amb coneixement del menor, entre el centre o els Serveis Socials i la família. Aquest acord és un compromís socioeducatiu orientat a superar la situació de risc del menor.

Tancament de l’activitat

En finalitzar l’activitat, cal:

         –  Recollir els treballs dels infants i repassar-los tots per comprovar que estan totes les dades consignades ben correctes i completes.

         –  Fer omplir la fitxa de participació.

         –  Guardar tots els treballs resultants per fer la devolució a la FEDAIA i així es pugui fer un 
seguiment del projecte, així com elaborar aquells materials que es cregui oportuns.

         –  Omplir el formulari del professional.