U6- El meu centre educatiu 6-B

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 0 » subpàgina unitat 6-activitat 2

Nivell

8-12 anys

Durada: 1 h i 40 min

Temporalització

5 minuts per mirar models de vinyetes
10 minuts per llegir les bases de les vinyetes i aclarir dubtes 30 minuts per fer els dibuixos
20 minuts per escriure els diàlegs
20 minuts per fer la mostra i parlar dels continguts
15 minuts per contestar les preguntes

Material

Còmics i formats de vinyetes d’exemple
Full Din A3 títol “El còmic del meu centre/servei” (plantilla amb 9 vinyetes)
Llapis, gomes, maquinetes, colors i retoladors
Full amb els articles de la Llei.
Full de recollida de dades.


Descripció de l’activitat

Es tracta de fer un còmic sobre diverses situacions del dia a dia del centre/servei i acabar par- lant dels diàlegs que han escrit. Al final hauran de contestar les preguntes del full de recollida de dades.

Metodologia de treball

  1. Abans de començar, es pregunta si saben què és un còmic, si n’han llegit o vist algun, i se’ls demana que mirin les imatges de còmic i els diferents formats de vinyeta que se’ls dóna d’exemple.
  2. Se’ls donen els fulls “El còmic del meu centre/servei” i es llegeixen els textos de cada vinyeta, aclarint possibles dubtes.

Material 6-B

 

6 B. FORMATS DE VINYETES

6 B. EXPRESSIONS FACIALS

6B El meu centre educatiu

Nom:

Edat:

Data:

 
6B. EL MEU CENTRE EDUCATIU  

Resum dels articles de la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència:

Art. 48  Dret a l’educació.

Els infants i adolescents tenen el dret i l’obligació de rebre els ensenyaments obligatoris i el dret de rebre els ensenyaments no obligatoris.

Art. 49 Atenció educativa  o adolescents malalts.

Els responsables hospitalaris hauran de garantir que en cas d’hospitalització superior a 30 dies, els infants i adolescents tinguin cobertes les seves necessitats escolars.

Art. 50 Infants i adolescents que troben limitacions o barreres per al desenvolupament o la participació en diverses activitats

Les persones amb necessitats educatives especials han de rebre una formació educativa i professional que els permeti la integració social.

Art. 52 No escolarització, absentisme i abandó escolar.

Les administracions públiques han d’adoptar les mesures necessàries per fer front a aquestes situacions mitjançant els protocols necessaris.