U4- La meva relació amb els altres

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 4

Eix treballat

La relació amb els altres

Objectiu

Es tracta de comprendre el valor de les emocions i el caràcter en les relacions entre les per- sones. Aprendre models de relació que faciliten una convivència equilibrada i saludable al mateix temps que es qüestionen actituds discriminatòries o violentes.

Objectiu estratègic del pla director

Promocionar actituds i hàbits saludables i prevenció de conductes de risc entre infants i ado- lescents.
Facilitar la redistribució de temps suficient i de qualitat dels pares i mares per tenir cura del fills i filles.

Garantir l’atenció dels infants a càrrec d’aquelles famílies que requereixen la conciliació entre la vida laboral i familiar, en especial a la franja de 0-3 anys.

Continguts relatius a tots els infants

Articles 9, 10, 36, 38, 42, 43, 47 i 53

Els infants i adolescents aprenen a relacionar-se amb els altres des del bressol emocional dels primers vincles. Per arribar a ser persones capaces de conviure i relacionar-se de forma salu- dable, els infants han de desenvolupar-se en un entorn d’estimació, que transmeti valors de cooperació, respecte, tolerància i responsabilitat.

L’administració té el deure de vetllar perquè els infants i adolescents no siguin discriminats per raó de raça, religió, sexe, idioma, opinió política, origen social, posició econòmica, condicions físiques, psíquiques o sensorials ni per qualsevol altra condició personal.

La Llei i el Pla Director reconeixen la família com el principal nucli de convivència. És en el si de la família que els infants reben els afectes, els valors i els estímuls necessaris per integrar-se positivament en el seu entorn social. Per garantir que les famílies tinguin un nivell bàsic de benestar i puguin fer-se càrrec dels seus fills, la Llei preveu un sistema de suports i ajudes públiques.

La Llei preveu reconèixer als infants, en funció del seu grau de maduresa, el dret a decidir sobre la seva maternitat. Les administracions han d’informar i sensibilitzar la ciutadania sobre els riscos i problemes de la infància amb la finalitat de fomentar la seva col·laboració en la detecció i superació.

CONTINGUTS RELATIUS ALS INFANTS I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC O DESEMPARAMENT Títol V, De la protecció dels infants i els col·laboradors en situació de risc o desemparament.

El dret a un nivell bàsic de benestar s’ha se garantir especialment a la infància en situació de risc social. Aquests tenen dret a conviure amb els seus progenitors sempre que aquesta con- vivència no vulneri els seus drets. En qualsevol cas, l’administració ha de facilitar que els infants i adolescents tutelats per l’administració, excepte en casos en què no sigui aconsellable, es relacionin i mantinguin contacte amb els seus familiars. La llei no eximeix els progenitors de sos- tenir econòmicament les necessitats dels seus fills/es encara que no en tinguin la custòdia.

Els ciutadans i els serveis professionals que tinguin coneixement de situacions de risc o desem- parament tenen el deure de comunicar-ho als serveis socials bàsics.

Tancament de l’activitat

En finalitzar l’activitat, cal:

         –  Recollir els treballs dels infants i repassar-los tots per comprovar que estan totes les dades consignades ben correctes i completes.

         –  Fer omplir la fitxa de participació.

         –  Guardar tots els treballs resultants per fer la devolució a la FEDAIA i així es pugui fer un seguiment del projecte, així com elaborar aquells materials que es cregui oportuns.

         –  Omplir el formulari del professional.