U4- La meva relació amb els altres 4-C

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 0 » subpàgina unitat 4- Material

DEBAT PEL·LÍCULA

Nom pel·lícula:

Activitat i grup:

Centre:

Número de participants:

Temes que s’han tractat:

Comentaris sobre el desenvolupament del debat, a nivell dels continguts tractats:

DEBAT PEL·LÍCULA

Nom pel·lícula:

Activitat i grup:

 

Centre:

Número de participants:

Temes que s’han tractat:

Comentaris sobre el desenvolupament del debat, a nivell dels continguts tractats:

Com em relaciono amb els altres?

GUIÓ DISCUSSIÓ I PREGUNTES “Billy Eliot”

1 – Quan està al gimnàs, ja es veu que al Billy li agrada més ballar que boxejar. Però quan entra a la sala i es mira les noies amb ganes, li costa incorporar-se al grup. Quines resistències ha de vèncer? Quin efecte té el que li diu la noia sobre la sexualitat dels ballarins?

2 – La professora de ballet és molt exigent amb el Billy, però quan el noi està indecís, ella mai insisteix. Més tard, quan ja han decidit que el Billy es presentarà a la prova, el dia que el seu germà i el pare s’han barallat, la professora l’escridassa, el Billy li contes- ta i ella li planta una bufetada. Immediatament després els dos s’abracen, es conso- len. Què en penseu d’aquesta relació? Per què ho fa, la professora? Què li passa aquest dia al Billy?

3 – Quan el seu germà i la professora es discuteixen, el Billy no pot ballar però després deixa anar la ràbia ballant amb fúria des del vàter fins el carrer. Quan el pare el des- cobreix al gimnàs ballant amb el seu amic, el Billy es posa a ballar amb decisió. Després d’això el pare se’n va a veure la professora. Aquests dos balls expressen emocions dife- rents. Parleu de les vostres emocions: Què us fa ràbia? Què us apassiona?

4 – En aquestes escenes, el Billy no pot parlar, però el ball parla per ell. Algun cop us passa de no poder parlar, a vosaltres? Què feu? Què hauríeu de fer?

5 – Què us sembla la relació entre els dos germans? És la mateixa en totes les escenes de la pel·lícula? Expliqueu com tracta el germà gran al Billy: quan estan al dormitori un dia qualsevol, el dia que el germà gran es baralla amb la professora, el dia que s’aco- miaden.

6 – El Billy té una prevenció davant de l’homosexualitat, com el seu pare i els com- panys. Té por d’haver de ser gai si balla. Dóna un cop de puny al noi que el toca… Però amb el seu amic no té cap problema, deixa que li faci un petó, li posa el tutú, no el rebutja, sempre continua l’amistat, fins i tot quan aconsegueix ser la primera figu- ra del ballet. Valoreu el comportament del Billy.

DEBAT PEL·LÍCULA

Nom pel·lícula:

Activitat i grup:

Centre:

Número de participants:

Temes que s’han tractat:

Comentaris sobre el desenvolupament del debat, a nivell dels continguts tractats:

Com em relaciono amb els altres?

Resum dels articles de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència:

Art. 9. No-discriminació

Els poders públics han de garantir el principi d’igualtat i eliminar qualsevol discriminació per raó de raça, sexe, idioma, religió, opinió política, origen nacional, ètnic o social, posició eco- nòmica, condicions físiques , psíquiques o sensorials, estat de salut, naixement, orientació sexual o qualsevol altre condició personals o dels seus progenitors.

Art. 36. Dret a la protecció de l’honor, la dignitat, la intimitat i la prò- pia imatge
Tota persona té dret a la protecció de l’honor, la dignitat, la intimitat i la pròpia imatge. S’ha de preservar als menors de la difusió de les seves dades personals i la explotació econòmica de la seva imatge.

Art 38. Drets de relació i convivència

Les persones infants i adolescents tenen dret a viure amb els seus progenitors llevat dels casos en que la separació sigui necessària. També a relacionar-se amb els parents pròxims, espe- cialment amb el avis. I en casos de no conviure-hi, a mantenir-hi contacte.

Art 47. Dret a decidir sobre la maternitat

La noia té dret a decidir sobre la seva maternitat en relació al seu grau de maduresa.

Art. 53 Els infants i els adolescents com a ciutadans

Les administracions han de promoure iniciatives per informar i sensibilitzar a la ciutadania dels riscos que afecten a la població infantil i adolescent, amb la intenció de recavar la seva col·laboració en la detecció i superació de problemes.

4C. DIC LA MEVA!

  • NOM:
  • EDAT:
  • DATA: