U3- Com em diverteixo en el meu temps lliure?

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 3

Eix treballat

El temps lliure

Objectiu

El joc, l’esport, les convivències, la participació en activitats festives o culturals, el contacte amb la natura, els enginys tecnològics, les activitats artístiques, la tranquil·la passivitat davant d’una pantalla… totes les ofertes de temps lliure, en la seva diversitat i grau de prestigi, con- tribueixen a la formació integral de les persones. L’activitat proposada ha de servir per motivar els infants i adolescents a explorar el doll de possibilitats que la societat els ofereix per passar-ho bé en el seu temps lliure.

Objectiu estratègic del pla director

Promoure l’accés a la cultura, a l’oferta d’oci i, especialment, a l’oferta d’activitats socioedu- catives i d’educació en el lleure.

Continguts relatius a tots els infants

Articles 57, 58 i 71

Les entitats d’educació en el lleure desenvolupen valors cívics, culturals i de convivència que contribueixen a la formació integral d’infants i adolescents. Els infants tenen dret a triar lliure- ment les seves activitats de lleure i a decidir si participen en activitats competitives.

Les administracions han d’afavorir la participació dels infants i adolescents en les activitats de lleure que promouen els esplais, agrupaments i centres que formen part de la xarxa d’entitats

de lleure de Catalunya, i també de les activitats recreatives, culturals i artístiques que es pro- posen en el seu entorn urbà. Els infants i adolescents tenen el deure de respectar i tenir cura dels elements urbans al servei de la comunitat. Les activitats de lleure han de complir els requi- sits de seguretat i idoneïtat en funció de l’edat de les persones a qui van dirigides; les admi- nistracions tenen el deure de vetllar per la seva seguretat. Els ajuntaments, en el disseny dels espais públics, han de tenir en compte i promoure la participació dels infants i adolescents, i garantir l’accés de les persones amb discapacitats. Les persones tenen dret a decidir la seva participació en activitats competitives. Aquestes, en els seus programes, han de respectar les condicions físiques i les necessitats de descans pròpies de l’edat i condició de cada un dels infants que hi participen.

Tancament de l’activitat

En finalitzar l’activitat, cal:

         –  Recollir els treballs dels infants i repassar-los tots per comprovar que estan totes les dades consignades ben correctes i completes.

         –  Fer omplir la fitxa de participació.

         –  Guardar tots els treballs resultants per fer la devolució a la FEDAIA i així es pugui fer un 
seguiment del projecte, així com elaborar aquells materials que es cregui oportuns.

         –  Omplir el formulari del professional.