U3- Com em diverteixo en el meu temps lliure? 3-C

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 0 » subpàgina unitat 3-activitat 3

Nivell

13 – 18 anys

Durada: 2 h.

Temporalització

45 minuts per explicar les regles del joc i jugar 15 minuts per fer les gràfiques.

30 minuts per parlar i fer l’enquesta.

15 minuts per la segona gràfica

15 minuts per llegir els articles i contestar el full de recollida de dades “Dic la meva”

Material

Per a cada grup:

Taulell de joc, Fitxes i daus, Regle.

Retoladors i cartolina gran.

Full amb els articles de la Llei Qüestionari “Dic la meva”

Descripció de l’activitat

Es tracta de jugar El Quatre de quinze, que s’ha ideat per fer una enquesta de preferències de temps lliure d’una forma més lúdica. Acabat el joc es faran unes enquestes d’ús i prefe- rències i per acabar llegiran els articles de la Llei que fan referència al temps lliure i contesta- ran les preguntes.

Metodologia de treball

1.S’organitzen grups de 4 nois i noies.

2.L’activitat s’inicia jugant al joc “Quatre de quinze”.

3.S’expliquen les regles del joc, es trien les fitxes, i juguen tots els grups simultàniament.

4.Acabada la partida, d’acord amb el resultat del joc, s’enceta una conversa sobre les preferències i el coneixement de les activitats triades.

5.Quan s’acaba el joc se’ls ensenya i explica què és una gràfica de barres per plasmar els resultats d’una enquesta.

6.Es demana als nois/es que traspassin a un full el resultat del joc amb la forma gràfica explicada.

7.Acabat aquest treball es proposa parlar del que fan en el temps lliure i entre tots confeccionaran en una cartolina un llistat d’activitats pròpia, diferent de les que es donen en el joc.

8.Aquest nou llistat serveix per fer una segona enquesta oral, que es registra a la cartolina. En aquesta enquesta es pregunta:

  • Quines són les quatre activitats de preferència?

  • Quines activitats practiquen regularment?

  • Quines activitats no han fet mai i segurament mai faran?

9.Amb els resultats d’aquesta enquesta, els nois/es faran una altra gràfica per represen- tar els resultats.

10.Al final se’ls donarà un full amb els articles de la Llei que parlen del temps lliure i se’ls demanarà que contestin el full de recollida de dades “Dic la meva”.

Regles del joc:

4 jugadors. 4 fitxes per jugador. 1 dau

Abans de començar a jugar, cada jugador ha d’anotar al full de notes quines són les quatre activitats de lleure que tria entre les quinze identificades al joc. Es tracta d’escollir les activitats que més li agraden, independentment de si les fa o no. Amb això, ja té identificat el seu objectiu del joc: fer arribar les seves quatre fitxes a les caselles triades.

Per col·locar les fitxes al carril de sortida i decidir qui comença, cal tirar el dau. Qui tregui la puntuació més alta és el jugador 1, que posa la seva primera fitxa a la primera posició del pri- mer carril. El jugador 2, el de la seva dreta, posa la fitxa a la posició 1 del carril 2, el jugador 3 al carril 3, i el jugador 4 al carril 4. A continuació el jugador 1 posa una altra fitxa a la posició 2 del carril 2, el 2 al carril 3, el 3 al carril 4 i el 4 al carril 1; i així successivament, fins que estiguin totes les fitxes col·locades. La partida ja pot començar.

Els jugadors tenen l’obligació de posar totes les fixes en joc des del començament de la par- tida, excepte si l’ocupació de les caselles ho impedeix.

Per avançar, els jugadors només poden moure la fitxa en línea recta cap amunt, en direcció a la meta, i tantes caselles com el nombre que surti al dau. Només podran moure’s a dreta i esquerra, i només una casella, si es troben amb una altra fitxa que els obstaculitza el pas, ja que no està permès que hi hagi dues fitxes a la mateixa casella. Per tant, un cop la fitxa es desvia una casella per superar l’obstacle, ha de continuar el seu recorregut en línia ascen- dent.

A les tres darreres fileres, abans d’arribar a la meta, també es poden moure les fitxes a dreta i esquerra per encarar l’arribada.

Quan una fitxa cau en un forat negre, el jugador perd una tirada.

Si una fitxa cau a l’inici o final d’una escala, va a parar a la casella on acaba o comença l’escala.

Quan cau en una casella amb un número i una fletxa, ha de fer moure la fitxa tantes caselles i en la direcció indicades.

S’arriba a la meta només si toca el número exacte. En cas que no sigui exacte, la fitxa pot recular (és l’únic cas en què es pot moure enrere).

Quan una fitxa arriba a la casella final, es col·loca en ordre d’arribada, la primera damunt de la línia de meta i les altres al darrera.

El joc té diversos guanyadors. Categories de guanyadors:

-Guanyador absolut: el que primer col·loca totes les fitxes.

-Membres “top ten”: els que estan a la casella amb més adeptes.

– El més original: el que té més fitxes col·locades en solitari.

Un cop finalitzat el joc, cada jugador completa, al full de notes, la columna que fa referèn- cia a les activitats que efectivament realitza, i l’entrega al professional.

FULL DE NOTES:

Recursos

  • ARTICLES
  • FULL DE RECOLLIDA DE DADES “DIC LA MEVA”

Material

 

3C. COM EM DIVERTEIXO EN EL MEU TEMPS LLIURE?

Nom:

Edat:

Data:

FULL DE NOTES 

3C. COM EM DIVERTEIXO EN EL MEU TEMPS LLIURE?

Resum dels articles de la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència:

Art. 57 Educació en el lleure

Les persones infants i adolescents tenen dret a rebre una formació integral en el seu temps lliure que faciliti la seva educació en els valors cívics i en el respecte a la comu- nitat i el medi.

Art.58 El joc i la pràctica de l’esport

Les persones infants i adolescents tenen dret al descans, al joc i a les activitats recre- atives pròpies de la seva edat

Els jocs i les joguines s’han d’adaptar a les necessitats dels infants i adolescents i aju- dar al seu desenvolupament psicomotor.

Les persones tenen dret a practicar l’esport en un entorn segur. La participació en esports de competició ha de ser voluntària.

Art. 71 Béns i mitjans culturals

Les administracions han de fomentar l’accés als béns i mitjans culturals de Catalunya i la creació de recursos per desenvolupar la seva capacitat intel·lectual i altres habili- tats com a complement dels aprenentatges en centres escolars.