U9- La meva emancipació

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 9

Eix treballat

L’ emancipació dels joves

Objectiu

Aquesta activitat vol ajudar els nois i noies a descobrir i reconèixer tant els valors personals, entre ells la presència o la imatge i la qualificació, com les mancances i els vicis, que afavoriran o dificultaran la seva transició al món laboral i a la vida adulta.

Objectiu estratègic del pla director

Acompanyar els adolescents que no continuen els estudis en la transició al mercat de treball.

Millorar la qualificació laboral dels adolescents que no continuen els estudis.

Promoure la qualitat i la igualtat en l’accés a l’ocupació dels i les adolescents, des del punt de vista de la temporalitat, la seguretat i la salut.

Continguts relatius a tots els adolescents

El repte és proporcionar els instruments necessaris perquè els adolescents arribin a ser adults preparats per enfrontar-se als reptes d’una societat avançada, formats professionalment, capaços d’assumir amb responsabilitat la pròpia vida i hereus d’uns valors cívics apresos en un entorn saludable i integrador.

El final dels ensenyaments obligatoris marca l’inici d’una nova etapa. Des d’aquest moment, els nois i les noies tenen dret a decidir el seu itinerari personal: alguns voldran continuar els seus estudis i acabar accedint a l’ensenyament superior, altres optaran per la via dels ensenya- ments professionals, uns pocs deixaran l’institut per entrar a un mercat de treball que els està barrat i per al qual necessitaran una capacitació que, als setze anys, encara no tenen. Per atendre aquestes situacions, les administracions posen a l’abast dels nois i noies que decidei- xen deixar els estudis, un seguit d’ofertes formatives per millorar la seva formació professional i donar-los suport.

Però l’administració, qualsevol que sigui l’itinerari escollit, també vol facilitar la transició al món adult de tots els joves, amb un conjunt d’ajuts i mesures que han de garantir la igualtat d’o- portunitats d’accés al món laboral.

ADOLESCENTS I JOVES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL O EN RÈGIM DE TUTELA 

Articles 146,151,152

Els adolescents majors de setze anys que es trobin en risc d’exclusió social poden acollir-se a les mesures de transició a la vida adulta. Les persones tutelades, quan arribin a la majoria d’e- dat, poden demanar suport per a la seva emancipació.

Tancament de l’activitat

En finalitzar l’activitat, cal:

         –  Recollir els treballs dels infants i repassar-los tots per comprovar que estan totes les dades consignades ben correctes i completes.

         –  Fer omplir la fitxa de participació.

         –  Guardar tots els treballs resultants per fer la devolució a la FEDAIA i així es pugui fer un seguiment del projecte, així com elaborar aquells materials que es cregui oportuns.

         –  Omplir el formulari del professional.