COMPROMÍS DEL BON ÚS DEL BAGUL PEDAGÒGIC

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 0 » subpàgina el bagul- conveni bon us

COMPROMÍS DEL BON ÚS DEL BAGUL PEDAGÒGIC DEL PROJECTE DE PARTICIPACIÓ: I TU, QUÈ OPINES? De la FEDAIA

 

Entitat………………………………………Responsable de l’entitat…………………………………….

amb el DNI…………………….amb adreça de l’entitat al C/…………………………………………..

Nº……………………..Codi Postal ……………. Ciutat…………………………………………………… Telèfon……………………….Correu electrònic……………………………………………………………

 

 

EM COMPROMETO A:

  • Fer un bon ús dels materials i dels materials que la composen (adjuntem full amb material) i gestionar la seva utilització temporal mentre estigui sota la meva responsabilitat.
  • Si per qualsevol motiu el responsable que signa aquest compromís no es fes càrrec del bagul pedagògic i de tot el seu material, s’hauria de posar en contacte l’entitat per dir-nos qui serà el nou responsable per tal de signar un altre compromís de bon ús.
  • Vetllar perquè els materials no es malmetin i retornar-los tal i com els hi ha cedit. El material que es perdi i/o es malmeti, i el material fungible s’ha de reposar i/o substituir per material nou a càrrec de l’entitat. (Adjuntem Annex 1. Llistat material del Bagul Viatger).

I perquè així consti, signo aquest compromís de responsabilitat

 

…………………………….,……… de ……………………. de 20….

 

 

 

Vist-i-plau                                                                                    Segell de l’entitat

 

 

* Aquest document ens l’haureu de fer arribar a través del correu fedaia@fedaia.org