U2- El meu barri, la meva ciutat 2-B

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 0 » subpàgina unitat 2-activitat 2

Nivell

8-12 anys

Durada: Aquesta activitat es desenvolupa en dues sessions de treball, amb un total de 3 h.

Temporalització

Primera sessió:

30 minuts per organitzar el treball i fer els equips

60 minuts per fer la sortida

Segona sessió:

45 minuts per completar el mapa de la zona.45 minuts per fer la planificació i la memòria del projecte

Material

Per a cada grup:

Dos mapes de la zona.

Una màquina de fotografiar.

Cartolines grans de colors.

Cinta adhesiva.

Llapis, gomes, maquinetes, bolígrafs, retoladors, colors, tisores i cola Un full d’inventari.

Un full per registrar la freqüència d’ús.

Fulletons dels serveis del barri o poble.

Un full amb el resum dels articles de la Llei

Descripció de l’activitat

Consisteix a anar a buscar informació sobre el terreny i fer un mapa d’equipaments i serveis del barri on està ubicat el centre i registrar l’ús que en fan els nois/es. Al final se’ls donarà uns articles de la Llei relatius a la planificació del espais públics perquè planifiquin una plaça.

Metodologia de treball

Primera sessió:

Per començar l’educador/a explica als nois/es que faran una sortida per veure com són i què hi ha als carrers i a les places del voltant del centre.

Després s’ensenyarà el mapa de la zona que hauran d’explorar i el dividiran en 4 parts. L’educador/a assignarà una part del mapa a cada grup.

S’explicarà que aniran a buscar fulletons i a fer fotografies dels llocs que visitin de la zona del mapa que els ha tocat.

Es fan 4 equips de treball per a la sortida. Quan s’organitzin els equips es remarcarà que només un noi/a de cada equip entrarà als equipaments a demanar fulletons i que les fotografies les faran per torns entre els nois i noies d’un mateix equip. Cada equip portarà un full per fer l’inventari dels equipaments que vegin i aniran guar- dant els fulletons que els donin. La zona a explorar es deixa a criteri del professional.

Quan tornin, cal guardar tot el material recollit per a la propera sessió.

Segona sessió:

4.S’agafarà el plànol de tota la zona explorada, i es partirà en quatre trossos.

5.Es dóna a cada grup una part del plànol. Els grups són els mateixos que van fer l’acti- vitat d’exploració. En una cartolina, han de reproduir el tros de mapa que els ha tocat. Un cop acabats els quatre treballs, han d’ajuntar-los amb cinta adhesiva, de manera que obtindran el mapa complet format per les quatre cartolines.

6.Damunt d’aquest, i ara tots els grups junts, completaran el mapa de recursos de la zona amb el material recollit en la sortida, amb les fotos que han fet, amb la informació extreta dels fulletons i el full d’inventari.

7.Un cop completat el mapa de recursos, es preguntarà a tots els nois/es quin ús fan d’aquests equipaments, tot registrant-ho en el full de freqüència d’ús.

8.També hauran de detectar quins equipaments hi manquen, i proposar la seva ubica- ció al mapa que han treballat, marcant-los d’una manera diferent a la resta, per tal que no es confonguin amb els equipaments existents.

9.En acabar, es donarà un resum dels articles de la Llei que fan referència a l’ordenació dels espais en funció de les necessitats d’infants i adolescents.

Recursos

  • FULL INVENTARI
  • FULL DE REGISTRE DE FREQÜÈNCIA D’ÚS ARTICLES

Material

2B. EL MEU BARRI, LA MEVA CIUTAT
Recursos didàctics

Resum dels articles de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

Art. 35 Llibertat d’associació i reunió

Les persones, infants i adolescents, tenen dret a constituir associa-cions infantils i juvenils i ser- ne membres.

Cap persona pot ser obligada a ingressar en una associació o a romandre-hi contra la seva voluntat.

Els infants i adolescents tenen dret a prendre part en reunions públiques i manifestacions pací- fiques.

Art. 55. Drets i deures en l’espai urbà

Les persones tenen dret a moure’s, a gaudir i a desenvolupar-se socialment en el seu propi entorn urbà.

Els poders públics han de fer possible un entorn segur.

El planejament urbanístic han de preveure i configurar espais tenint en compte la perspecti- va i la necessitat dels infants i adolescents.

Les administracions han de fomentar l’accés segur als centres escolars i altres centres que fre- qüentin i la eliminació de tot tipus de barreres físiques o culturals.

Art. 56. Zones i equipaments recreatius públics

El planejament urbanístic ha de preveure espais i zones recreatives públiques idònies per a gaudir del joc i l’entreteniment.

En el disseny d’aquest espais els Ajuntaments han d’escoltar l’opinió dels infants i adolescents i fer possible la participació activa d’aquests mitjançant els consells de participació territorial.

S’ha de garantir que els infants i adolescents amb discapacitat física, psíquica o sensorial poden accedir als espais i zones recreatives públiques.

 

2B. EL MEU BARRI, LA MEVA CIUTAT

NOM:
EDAT:
DATA:

FULL DE REGISTRE

Posa un pal a la casella per cada vegada que hi hagis anat en aquest últim mes.