U2- El meu barri, la meva ciutat 2-C

Inici » Projectes » I tu, què opines » Material – Unitat 0 » subpàgina unitat 2-activitat 3

Nivell

13 – 18 anys

Durada: Aquesta activitat es desenvolupa en dues sessions de treball d’una hora i mitja de durada, amb un total de tres hores.

Temporalització

Primera sessió:

30 minuts pel treball a l’aula

60 minuts per la sortida al carrer

Segona sessió

40 minuts per treballar i contrastar el mapa

15 minuts per fer el memoràndum

30 minuts per fer les estadístiques

5 minuts per contestar les preguntes

Material

Per a cada equip:

Dos mapes de la zona
Un full d’inventari
Una màquina de fotografiar
Un full amb el resum dels articles de l’avantprojecte de Llei Full de recollida de dades: “Dic la meva”
Un full amb la base estadística.

Descripció de l’activitat

L’activitat consisteix a validar els equipaments i serveis de la zona en relació amb allò que es diu sobre planificació de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

Metodologia de treball

Primera sessió:

S’explica als nois/es que es farà un treball de validació dels equipaments i serveis de la zona on està ubicat el centre.

1.Es formen els 4 grups de treball per sortir a investigar al carrer.

2.Se’ls diu que han de recollir informació i anotar-la al full d’inventari.

3.Caldrà que busquin fulletons dels equipaments de la zona i fer fotografies.

4.Un cop formats els grups de treball, i tenint clar què faran a la sortida, se’ls dóna una còpia dels articles de la Llei que fan referència a la planificació dels espais urbans i als equipaments, perquè ho llegeixin i subratllin allò que els sembli més important.

5.Després se’ls dóna un mapa de la zona, on es marca l’itinerari de cada equip, i també la resta de material i la càmera de fotos.

6.Es fixa l’hora de tornada al centre, i se surt a fer el treball de camp.

7.Quan tornin, cal guardar tot el material recollit per a la propera sessió.

Segona sessió:

1.S’agafarà el plànol de tota la zona explorada, i es partirà en quatre trossos.

2.Es dóna a cada grup una part del plànol. Els grups són els mateixos que van fer l’acti- vitat d’exploració. En una cartolina, han de reproduir el tros de mapa que els ha tocat. Un cop acabats els quatre treballs, han d’ajuntar-los amb cinta adhesiva, de maneraque obtindran el mapa complet format per les quatre cartolines.

3.Damunt d’aquest, i ara tots els grups junts, completaran el mapa de recursos de la zona amb el material recollit en la sortida, amb les fotos que han fet, amb la informa-ció extreta dels fulletons i el full d’inventari.

4.Se’ls demana que contrastin el treball resultant amb els articles de la llei que se’ls vadonar.

5.Han de senyalar, també en el mapa, tot el que els sembli que falta o no es compleixde cada un dels equipament visitats.

6.Un cop acabat el mapa, se’ls demana que facin una proposta de millora per fer-loarribar a l’Ajuntament o al Districte.

7.Finalment se’ls dóna la base per fer la gràfica dels equipaments i l’ús que en fan.

8.Es demana que cada grup faci la seva gràfica.

9.Quan ho hagin acabat tot, contestaran les preguntes del full de recollida de dades

“Dic la meva”.

Recursos

 • FULL D’INVENTARI
 • ARTICLES
 • EXEMPLE FULL BASE ESTADÍSTICA
 • FULL RECOLLIDA DE DADES “DIC LA MEVA”

Material

 

2C. EL MEU BARRI, LA MEVA CIUTAT

Resum dels articles de la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

Art. 35 Llibertat d’associació i reunió

Les persones, infants i adolescents, tenen dret a constituir associacions infantils i juvenils i ser- ne membres.

Cap persona pot ser obligada a ingressar en una associació o a romandre-hi contra la seva voluntat.

Els infants i adolescents tenen dret a prendre part en reunions públiques i manifestacions pací- fiques.

Art. 55. Drets i deures en l’espai urbà

Les persones tenen dret a moure’s, a gaudir i a desenvolupar-se socialment en el seu propi entorn urbà.

Els poders públics han de fer possible un entorn segur.

El planejament urbanístic han de preveure i configurar espais tenint en compte la perspecti- va i la necessitat dels infants i adolescents.

Les administracions han de fomentar l’accés segur als centres escolars i altres centres que fre- qüentin i la eliminació de tot tipus de barreres físiques o culturals.

Art. 56. Zones i equipaments recreatius públics

El planejament urbanístic ha de preveure espais i zones recreatives públiques idònies per a gaudir del joc i l’entreteniment.

En el disseny d’aquest espais els Ajuntaments han d’escoltar l’opinió dels infants i adolescents i fer possible la participació activa d’aquests mitjançant els consells de participació territorial.

S’ha de garantir que els infants i adolescents amb discapacitat física, psíquica o sensorial poden accedir als espais i zones recreatives públiques.

2C. EL MEU BARRI, LA MEVA CIUTAT

Aquest full ha de tenir dues coordenades per poder fer una representació de barres. La Y ha de senyalar unitats: per anotar el número d’equipaments trobats i el número de vega- des que els nois els han freqüentat en el darrer més o setmana. La X ha de poder donar peu a dos registres per cada un dels equipaments estudiats: un per l’existència de l’equipament, l’altre per l’ús que en fan els alumnes.

Llista d’equipaments per posar a la coordenada X CEIP i IES

 • Poliesportiu
 • CAP
 • Quiosc
 • Biblioteca
 • Teatre o cinema
 • Mercat
 • Plaça
 • Transport públic (tren, metro o bus)
 • Ludoteca / Esplai / Centre Excursionista Centre de lleure/Casal/Centre Obert
2C. DIC LA MEVA!

NOM:

EDAT:

DATA: